Kako podesiti plug ravnjak?

1626

Oranje je najstarija agrotehnička mjera o kojoj uvelike ovisi količina i kvaliteta uroda. Plug je osnovno oruđe kojim se ore tlo. Plugovi su različitih konstrukcija i izvedbi, ali imaju istu zadaću: izorati brazde jednake širine i jednake dubine, okretati i slagati brazde, potpuno zaorati biljnu masu i gnojivo, oblikovati jednake grebene i jarke kako bi površina bila što ujednačenija za daljnju obradu, čisto dno brazde i pravac oranja.

Kod podešavanja lemešnog, nošenog višebraznog pluga ravnjaka mora se dobro poznavati plug i traktor, kako bi se podešenim plugom postigla dobra kvaliteta oranja.

Grubo podešavanje pluga (početno)

Podešavanje zahvata prvog plužnog tijela – širina zahvata prve brazde mora biti identična sa zahvatom ostalih plužnih tijela. Ovisna je o unutarnjem razmaku stražnjih kotača traktora. Lemeš prvog plužnog tijela mora dosegnuti zid brazde, a optimalno je da dođe do preklapanja za 2 cm. To se postiže pomicanjem pluga lijevo-desno na nosaču (jaram, poprečna osovina pluga).

Podešavanje radnog zahvata pluga – vrši se pojedinačnim zakretanjem plužnih tijela pomoću otvora na ramu (greda, gredelj, glavni nosač) pluga ili centralno pomoću navojnog vretena ili hidrauličnog cilindra (ovisno o izvedbi pluga).

Podešavanje (usklađivanje) linije vuče i linije otpora pluga – kod dobro podešenog pluga kod kojeg spojna linija (točke COp-linija otpora pluga i točke Cv-linija vuče) prolazi težištem traktora (T), nema kose vuče (vuča u stranu), što uzrokuje da agregat ide ravno, plug radi mirno, nema bočnih sila. To se postiže zakretanjem grede pluga na poprečnoj osovini za priključivanje (tzv. odbrazđivanje).

Ako linija koja spaja točku centra otpora pluga (COp) i točku centra vuče (Cv) ne prolazi točkom težišta traktora (T), dolazi do toga da zadnji dio pluga „bježi“ u nepoorano (pritišče zid brazde), a prednji kotači traktora vode traktor u već poorani dio (brazdu), na volanu je opterećenje koje se mora savladati da bi agregat išao ravno.

Podešavanje crtala (diskosno, tanjurasto) – s dobro naoštrenim lemešom (raonikom) i crtalom postiže se bolja kvaliteta oranja i štedi energija i vrijeme. Podešavanje crtala po dubini mora biti tako da glavčina crtala ne dodiruje zemljište u radu, a to je razmak 3-4 cm. Donji rub crtala mora biti 2-5 cm iznad vrha lemeša, a njegova ravnina mora biti pomaknuta 1-2 cm u nepoorano (u zid brazde). Ako se oru lagana tla i puno biljne mase, crtalo se pomiče 5 cm naprijed, a kod oranja teških tala pomiče se 5 cm iza vrha lemeša.

Fino podešavanje pluga (probno oranje)

Nakon izoravanja prvih brazdi plug treba dodatno podesiti („preštelati“, prilagoditi stvarnoj situaciji na terenu) kad uđe u brazdu.

Podešavanje dubine oranja – pomoću kopirnog (potpornog) kotača

Podešavanje širine zahvata prve brazde – pomicanjem pluga lijevo-desno na osovini za priključivanje (poprečna osovina).
Podešavanje ukupne širine zahvata pluga – zakretanjem plužnih tijela, pluga.
Podešavanje pluga po vodoravnoj ravnini – razmak prednjih i stražnjih kotača mora biti podešen na odgovarajuću mjeru. Pri tome je linija vuče traktora najbliža liniji otpora pluga, pa nema bočnih sila i traktor se vodi po pravcu. Lemeš prvog plužnog tijela mora dosegnuti zid brazde (preklapanje 2 cm). Ako se ukaže potreba pomicanja okvira pluga po poprečnoj osovini pluga, tada se pomiče i linija otpora pluga, što utječe na vođenje traktora.
Podešavanje pluga po okomitoj ravnini – svako plužno tijelo mora orati na istoj dubini i dno brazde mora biti vodoravno, a to znači da plug mora biti po uzdužnoj osi u vodoravnom položaju. To se postiže skraćivanjem ili produžavanjem gornje poluge trotočja (top-link), kako plug ne bi radio „na nos“ ili „na petu“. Plug mora po uzdužnom i poprečnom pravcu stajati uspravno u odnosu na dno brazde, a zid odsječene brazde mora biti također okomit.

Podešavanje crtala – postaviti u ispravan položaj.

• Podešavanje pretplužnjaka – postaviti u ispravan položaj.
• Određivanje brzine rada – brzina utječe na rad pluga (kvalitetu oranja) i na utrošak energije. Preporučena brzina se kreče od 5-10 km/h.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.