17.8 C
Zagreb
12 . travanj 2024

MLJEKARSTVO

Muzna oprema

Muzna oprema je vrlo često zanemarivana na mliječnoj farmi. Iako se upotrebljava dva ili tri puta dnevno često se pretpostavlja da radi ispravno. Opasno...

GOVEDARSTVO

KONJOGOJSTVO

Hrvatski posavac

U narodu ga još zovu posavski konj, posavec i posavski bušak. Kao što mu ime govori, nastao je na području slivnog toka rijeke Save...

Shagya araber

Arapski konj

Orlov kasać

SVINJOGOJSTVO

KOZARSTVO

Kašmirska koza ili pashmina

Kašmirska koza ili pashmina je skupina azijskih pasmina koza koja se prvenstveno uzgajaju radi proizvodnje kašmir vlakana. Porijeklo vodi iz regije Kašmira. Ime „pashmina" vodi...

Obrada papaka kod koza

Koze pripadaju u red dvopapkara. Između dva papka jedne noge često im se skuplja stelja, gnoj i druga prljavština. Stoga je potrebno papke s...

OVČARSTVO

Paška ovca

Paška ovca je nastala križanjem izvorne paške otočne pramenke s pasminama finijeg runa. Glavni utjecaj u stvaranju paške ovce imali su ovnovi pasmina merino...

Q-groznica

Ta je bolest u ovaca blage prirode. Međutim, pojava te bolesti bitna je zato što se prenosi sa životinje na čovjeka pa je ubrajamo...

Istarska ovca

KUNIĆARSTVO

Gomolji i korijenje u prehrani kunića

Unašem klimatskom području od gomoljača najzastupljeniji su krumpir i čičoka, a od korjenjača različite vrste repa i mrkva. Ubrajamo ih u skupinu sočnih voluminoznih krmiva...

PERADARSTVO

Uzgoj malih prepelica

Najbolja su električna odgajališta- kavezi, za korištenje na malim gospodarstvima, izrađena od metala. Kavezi- odgajališta za prepelice imaju ugrađene pojilice za vodu i hranilice za...

Kavezni sustavi držanja koka nesilica

Kokoš neslica je kokoš vrste Gallus gallus koja je dosegla zrelost za nesenje i uzgaja se za proizvodnju jaja koja nisu namijenjena valjenju. Sustavi držanja...

Upotreba stelje kod uzgoja peradi

Stelja je jedan od temeljnih čimbenika stvaranja i održavanja povoljnog ambijenta u peradnjacima za tovne piliće. Na odabir vrste stelje utječu lokalni uvjeti, cijena stelje...

Međimurski puran

Sve što je rečeno o nastanku zagorskog purana i dalmatinske tuke vrijedi i za međimurskog purana, nastalog križanjem starih domaćih populacija purana u izrazito...

Domaća patka

Uzgoj pataka započinje prije najmanje 3000 godina, a zasniva se na divljoj patki (Anas platyrrhychos). S vremenom su iz populacija domaćih pataka selekcijskim radom...

PČELARSTVO

Pripreme za vrcanje meda

Nektar unesen u saće još nije zreo med -sada je tek slatka tekućina koju pčele trebaju preraditi u med. Nektar produžava svoju zriobu u košnici,...

Pripreme za rojenje pčela

Pčele se roje u toplo godišnje doba u vrijeme bujnog procvata prirode. U našim se krajevima to zbiva redovito u proljeću, ali uz povoljne...

Pčelinji otrov

VETERINA

Mikropopulacija predželudaca kod preživača

U predželucima preživača obitava brojna populacija bakterija (1010- 1011 /gramu buragova sadržaja). Prilike u buragu su optimalne za život i razmnožavanje stotina vrsta bakterija koje...

Enzootska leukoza goveda

Enzootska goveđa leukoza je kronična zarazna bolest goveda virusne etiologije. Ovi virusi su osjetljivi na zagrijavanje i pasterizaciju. Izvori infekcije za goveda su goveda koja...

Q-groznica

Ta je bolest u ovaca blage prirode. Međutim, pojava te bolesti bitna je zato što se prenosi sa životinje na čovjeka pa je ubrajamo...

Dizajniranje kvalitete svinjskog mesa

U prehrani ljudi zdravstveno su poželjne masti s više nezasićenih masnih kiselina. Svinje veće mesnatosti imaju manje masti, koja je, zbog većeg sadržaja alfa-linolne...

Laminitis je postao prilično raširen problem papaka

Kao glavni uzrok za mnoge probleme papaka, laminitis je vrlo ozbiljno stanje. Današnji kiselinski udjeli, visokoproteinska hrana, nepravilne koncentracije omjera neprobavljivih tvari i držanje životinja...