Zakon o duhanu

773

ODLUKOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L64703 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DUHANU

Proglašavam Zakon o duhanu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 18. lipnja 1999.

Broj: 01-081-99-1281/2
Zagreb, 25. lipnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON O DUHANU

I. OPČE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju odnosi u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Duhan prema ovom Zakonu jesu listovi kultivirane biljne vrste Nicotiana tabacum L. u svim oblicima i stupnjevima uzgoja, obrade i pakiranja koji ne slu?e krajnjoj potro?nji.

Duhanskim se proizvodima smatraju proizvodi napravljeni od duhana koji su namijenjeni pu?enju, ?vakanju i ?mrkanju.

Članak 3.

Duhan se mo?e proizvoditi, otkupljivati, obrađivati i stavljati u promet prema odredbama ovoga Zakona.

U Republici Hrvatskoj proizvode se nearomatični tipovi duhana: virginija su?ena toplim zrakom, berlej su?en u hladu i hercegovački duhan su?en na suncu, a drugi tipovi duhana iznimno, pod uvjetima i na način utvrđen ovim Zakonom.

Članak 4.

Proizvodnjom duhana smatra se proizvodnja duhanskih presadnica, uzgoj duhana u polju, berba, su?enje, sortiranje i pakiranje duhana kod proizvođača.

Obradom duhana smatra se sređivanje i industrijska fermentacija duhana, te druge radnje u tehnolo?kom postupku obrade i pakiranja duhana.

Proizvodnjom duhanskih proizvoda smatraju se industrijski postupci u proizvodnji i pakiranju proizvoda napravljenih od duhana koji su namijenjeni pu?enju, ?vakanju ili ?mrkanju.

Prometom duhana smatra se promet duhana do izrade dovr?enoga industrijskog proizvoda (duhanski proizvod).

II. PROIZVODNJA I PROMET DUHANA

Članak 5.

Fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: proizvođač duhana) mo?e proizvoditi duhan u listu samo na temelju pisanog ugovora o proizvodnji duhana s pravnom osobom koja je registrirana za obradu duhana, sukladno članku 6.#clanak6 ovoga Zakona.

Članak 6.

Obrađivač duhana jest pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti obrade duhana, te upisana u Upisnik obrađivača duhana kod Ministarstva poljoprivrede i ?umarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 7.

Duhanske presadnice za vlastitu proizvodnju i proizvodnju zasnovanu na temelju ugovora mogu proizvoditi proizvođači duhana iz članka 5.#clanak5 ovoga Zakona, obrađivači duhana iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona te znanstvene ustanove u znanstvene svrhe.

Sjeme duhana i duhanske presadnice mogu se prodavati, odnosno davati za sadnju samo proizvođačima duhana koji ispunjavaju uvjete za proizvodnju duhana propisane člankom 5.#clanak5 ovoga Zakona, te znanstvenim ustanovama.

Članak 8.

Za proizvodnju duhanskih presadnica mo?e se upotrijebiti samo sjeme duhana proizvedeno u skladu s propisima o sjemenu poljoprivrednog bilja.

Članak 9.

Ministar poljoprivrede i ?umarstva (u daljnjem tekstu: ministar) mo?e propisati da se na određenom području mogu proizvoditi samo određeni tipovi i sorte duhana.

Na temelju prijedloga Gospodarskoga interesnog udru?enja (u daljnjem tekstu: GIU) hrvatske duhanske industrije Ministarstvo mo?e odobriti proizvodnju tipova duhana različitih od navedenih u članku 3.#clanak3 stavku 2. ovoga Zakona ako se utvrdi opravdana potreba za proizvodnjom određenoga duhanskog proizvoda ili za poznatog kupca – izvoznika duhana.

Članak 10.

Ugovor o proizvodnji duhana sklopljen između proizvođača duhana i obrađivača duhana mora sadr?avati:

1. podatke o katastarskoj čestici i povr?ini poljoprivrednog zemlji?ta na kojoj će se saditi duhan,

2. naziv tipa i sorte duhana koja će se saditi,

3. način na koji ugovorne stranke osiguravaju sjeme odnosno duhanske presadnice,

4. obveze u pogledu primjene mjera za suzbijanje biljnih bolesti i ?tetočina na duhanu, te primjene ostalih obvezatnih uzgojnih mjera,

5. cijenu proizvedenog duhana po klasama koju će obrađivač duhana platiti proizvođaču,

6. obvezu proizvođača da će u ugovorenom roku obrađivaču duhana s kojim je sklopljen ugovor o proizvodnji isporučiti sav proizvedeni duhan, te obvezu obrađivača duhana da će od njega preuzeti i platiti mu proizvedeni duhan,

7. izjavu proizvođača duhana da za isto vremensko razdoblje nije sklopio ugovor o proizvodnji duhana s drugim obrađivačem duhana za istu povr?inu iz točke 1. ovoga članka.

Članak 11.

Ugovor o proizvodnji sklapa proizvođač duhana koji je vlasnik, odnosno posjednik zemlji?ta.

Vlasnik odnosno posjednik zemlji?ta iz stavka 1. ovoga članka mo?e dati punomoć za sklapanje ugovora o proizvodnji samo jednom članu svog domaćinstva.

Članak 12.

Ugovori sklopljeni protivno odredbama članka 5.#clanak5, 10.#clanak10 i 11.#clanak11 ovoga Zakona ni?tavni su.

Članak 13.

Ugovori o proizvodnji duhana iz članka 10.#clanak10 ovoga Zakona sklapaju se na vrijeme od godinu dana, i to do 31. o?ujka tekuće godine.

Članak 14.

O sklopljenim ugovorima o proizvodnji obrađivač duhana vodi posebnu evidenciju.

Obrađivač duhana na osnovi ugovorene proizvodnje du?an je ?upanijskom uredu nadle?nom za poslove poljoprivrede dostavljati u propisanim rokovima izvje?ća o:

1. broju sklopljenih ugovora o proizvodnji s podacima proizvođača,

2. povr?ini zemlji?ta zasađenog duhanom prema ugovorima, te o očekivanoj proizvodnji,

3. masi, tipu i klasama proizvedenog i preuzetog duhana na osnovi ugovora o proizvodnji.

Sadr?aj evidencije iz stavka 1. i izvje?ća iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 15.

Obrađivač duhana du?an je voditi odvojene skladi?ne i druge evidencije o masi proizvedenog duhana iz vlastite proizvodnje, odnosno preuzetog duhana iz ugovorene proizvodnje.

Evidencije iz stavka 1. ovoga članka moraju sadr?avati podatke o proizvođaču, masi, tipu, klasi i ukupno plaćenoj otkupnoj cijeni za proizvedeni odnosno preuzeti duhan.

Sadr?aj evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 16.

Proizvođač duhana du?an je obrađivaču duhana u tijeku vegetacije omogućiti nadzor nad ispunjavanjem ugovorenih obveza u proizvodnji i procjeni očekivanog priroda duhana.

Članak 17.

Sav duhan proizveden u skladu sa sklopljenim ugovorom s obrađivačem duhana mora biti isporučen i preuzet, i to:

– nearomatični tipovi duhana (virginija, berlej) do 31. prosinca tekuće godine,

– ostali tipovi duhana do 31. o?ujka iduće godine za proizvodnju prethodne godine.

Članak 18.

Procjena kakvoće duhana prema utvrđenim mjerilima obavlja se pri preuzimanju duhana od proizvođača.

Ministar donosi mjerila za ocjenu kakvoće, na osnovi prijedloga GIU hrvatske duhanske industrije.

Članak 19.

Duhan preuzima Povjerenstvo od tri člana. Povjerenstvo imenuje obrađivač duhana od svojih zaposlenika za kojeg se duhan preuzima.

Jedan član Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka mora biti diplomirani in?enjer poljoprivrede.

Članak 20.

Ako proizvođač duhana nije zadovoljan procjenom kakvoće duhana, mo?e u roku od 24 sata od obavljene procjene podnijeti pisani zahtjev ?upanijskom povjerenstvu za procjenu kakvoće duhana (u daljnjem tekstu: ?upanijsko povjerenstvo), da ono procijeni kakvoću duhana.

?upanijsko povjerenstvo mora procijeniti kakvoću duhana u roku od tri dana od dana podno?enja zahtjeva.

Procjena ?upanijskog povjerenstva konačna je.

Duhan kojemu je procjena kakvoće osporena ostaje do kraja procjene ?upanijskog povjerenstva na čuvanju u skladi?tu obrađivača duhana.

Članak 21.

?upanije u kojima se vr?i otkup duhana imenuje ?upanijsko poverenstvo, iz članka 20.#clanak20 ovoga Zakona, od tri člana.

Jedan član ?upanijskog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje se iz redova proizvođača, jedan je predstavnik obrađivača duhana, a treći član je diplomirani in?enjer poljoprivrede s radnim iskustvom u proizvodnji, obradi ili preradi duhana.

III. OBRADA DUHANA

Članak 22.

Proizvedeni duhan smije obraditi samo obrađivač duhana iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona.

Obrada duhana obavlja se prema postupku i na način propisan hrvatskim normama.

Članak 23.B376293#23

Obrađivač duhana mora za obradu duhana osigurati odgovarajuću opremu prostorije za smje?taj i stručnu osobu za vođenje postupka obrade duhana.

Na pisani zahtjev obrađivača duhana Ministarstvo rje?enjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz savka 1. ovoga članka.

U sudski se registar kao predmet poslovanja pravne osobe mo?e, na temelju rje?enja iz stavka 2. ovoga članka, upisati obrada duhana.

Trgovački sud odbit će upis u sudski registar kao predmet poslovanja obradu duhana ako obrađivač duhana uz prijavu za upis u sudski registar ne prilo?i rje?enje iz stavka 2. ovoga članka.

Obrađivač duhana mo?e početi obavljati poslove obrade duhana na temelju rje?enja Ministarstva o upisu u Upisnik obrađivača.

Ministar će propisati uvjete koje mora ispunjavati obrađivač duhana iz stavka 1. ovoga članka za stjecanje svojstva obrađivača duhana radi upisa u Upisnik obrađivača.

IV. PROIZVODNJA DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 24.

Pravne osobe mogu obavljati djelatnost proizvodnje duhanskih proizvoda ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

– raspola?u instaliranom opremom koja im omogućuje sve faze proizvodnje od pripreme i rezanja duhana do izrade i higijenskog pakiranja proizvoda,

– raspola?u odgovarajućom tehnolo?kom opremom u skladu s obujmom proizvodnje,

– raspola?u odgovarajućim laboratorijem za analizu i kontrolu kakvoće duhanskih proizvoda,

– raspola?u odgovarajućim prostorom za smje?taj duhana i gotovih proizvoda,

– zapo?ljavaju odgovarajuće stručno osoblje u proizvodnji i nadzoru kakvoće.

Pobli?e uvjete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 25.

Na pisani zahtjev proizvođača duhanskih proizvoda Ministarstvo rje?enjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 24.#clanak24 ovoga Zakona.

U sudski se registar kao predmet poslovanja pravne osobe mo?e, na temelju rje?enja iz stavka 1. ovoga članka, upisati proizvodnja duhanskih proizvoda.

Trgovački sud odbit će upis u sudski registar kao predmet poslovanja proizvodnju duhanskih proizvoda ako pravna osoba uz prijavu za upis u sudski registar ne prilo?i rje?enje iz stavka 1. ovoga članka.

Proizvođač duhanskih proizvoda mo?e početi obavljati poslove proizvodnje duhanskih proizvoda na temelju rje?enja Ministarstva o upisu u Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda.

Uvjete koje mora ispunjavati proizvođač duhanskih proizvoda radi upisa u Upisnik iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.

V. PRAČENJE UPORABE DUHANA U DUHANSKIM PROIZVODIMA

Članak 26.B376293#26

Duhanski proizvodi u smislu ovoga zakona su: cigarete, cigare, cigarilosi, duhan za lulu, duhan za pu?enje, duhan za ?mrkanje, duhan za ?vakanje i drugi duhanski proizvodi.

Duhanski proizvodi iz stavka 1. ovoga članka stavljeni u promet na tr?i?tu Republike Hrvatske razvrstavaju se i upisuju u Upisnik o markama duhanskih proizvoda.

Članak 27.

Cigarete se razvrstavaju prema kakvoći duhanskih mje?avina i njihovim organoleptičkim svojstvima pri pu?enju, tehničkoj izradi i opremljenosti cigareta, te prema oznaci cigareta.

Prema kakvoći duhanske mje?avine i organoleptičkim svojstvima pri pu?enju razlikuju se cigarete koje su temeljene na mje?avini s najmanje 60 posto nearomatičnih tipova duhana virginija su?ena toplim zrakom i berlej su?en u hladu, te cigarete koje su temeljene na mje?avini s vi?e od 40 posto drukčijih tipova duhana.

S obzirom na tehničku izradu i opremljenost cigarete se razvrstavaju:

– prema omotu pakiranja na tvrdo i meko pakiranje,

– prema ugrađenosti filtera na cigarete s filtrom i cigarete bez filtra.

Prema oznaci cigarete se razvrstavaju ovisno o mjestu prvog stavljanja u promet pojedine marke cigareta.

Članak 28.

Cigarete se, sukladno obilje?jima iz članka 27.#clanak27 stavka 1. ovoga Zakona razvrstavaju u tri skupine, i to:

– skupina A (popularna skupina),

– skupina B (standardna skupina),

– skupina C (ekstra skupina).

Članak 29.

Obilje?ja svake skupine cigareta u smislu odredbi ovoga Zakona su:

– u skupinu A upisuju se cigarete kojima mje?avina sadr?i najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipova virginija su?ena toplim zrakom, berlej su?en u hladu), od čega najmanje četvrtina ni?ih klasa ili na njima temeljenih surogata (duhanska folija i tehnolo?ki obrađeno rebro), s filtrom ili bez filtra, koje su pakirane u mekom omotu, te su prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj,

– u skupinu B upisuju se cigarete čija mje?avina sadr?i najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipova virginija su?ena toplim zrakom ili berlej su?en u hladu) ili na njima temeljenih surogata (duhanska folija i tehnolo?ki obrađeno rebro), s filtrom, koje su pakirane u tvrdom omotu, te su prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj,

– u skupinu C upisuju se sve ostale vrste cigareta koje ne ispunjavaju uvjete za cigarete iz skupine A ili B.

Pri odobravanju upisa cigareta u Upisnik o markama iz članka 30.#clanak30 stavka 1. točke 3. ovoga Zakona Ministarstvo će provjeriti točnost podataka u prijavi za upis.

VI. REGISTAR OBRAÐIVAČA DUHANA, UVOZNIKA, IZVOZNIKA, MARKI I PROIZVOÐAČA DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 30.B376293#30

Ministarstvo vodi upisnike o:

1. obrađivačima duhana,

2. uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda,

3. markama duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Republici Hrvatskoj,

4. proizvođačima duhanskih proizvoda.

Djelatnost obrade duhana, proizvodnje duhanskih proizvoda te prometa duhana i duhanskih proizvoda mogu obavljati pravne osobe koje imaju sjedi?te u Republici Hrvatskoj i koje su na temelju ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Zakonom, upisane u odgovarajući upisnik iz stavka 1. ovoga članka.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka obvezne su Ministarstvu, bez odgađanja prijaviti promjenu naziva, adrese sjedi?ta ili djelatnost.

Ministar će propisati sadr?aj obrazaca i način vođenja upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.B376293#31

Obrađivač duhana, proizvođači duhanskih proizvoda i uvoznici duhana i duhanskih proizvoda obvezatni su voditi evidencije o proizvodnji, prometu, utro?ku duhana, uvozu, izvozu i zalihama duhana i duhanskih proizvoda. Navedene evidencije obvezatni su čuvati pet godina.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka du?ne su dostavljati Ministarstvu izvje?će o nastalim promjenama u tijeku godine.

Ministarstvo je obvezatno obavljati nadzor proizvodnje, prometa i zaliha duhana i duhanskih proizvoda.

Za kori?tenje ili isporuku duhana u svrhe koje nisu proizvodnja duhanskih proizvoda mora se tra?iti odobrenje Ministarstva.

Sadr?aj, oblik i način vođenja evidencije iz stavka 1. te izrade izvje?ća iz stavka 2. ovoga članka propisat će ministar.

VII. NADZOR

Članak 32.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor propisan ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega u prvom stupnju obavljaju ?upanijski uredi i gradski ured Grada Zagreba nadle?ni za inspekcijske poslove biljne proizvodnje (u daljnjem tekstu: ?upanijska poljoprivredna inspekcija), a u drugom stupnju Ministarstvo (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija u Ministarstvu).

Nadzor nad prometom duhana i duhanskih proizvoda obavlja Dr?avni inspektorat sukladno posebnom zakonu.

Članak 33.

Poljoprivredni inspektor pri obavljanju inspekcijskog nadzora ovla?ten je:

1. nadzirati proizvodnju duhana i zahtijevati podatke i obavje?tenja od proizvođača duhana radi utvrđivanja obavlja li se proizvodnja duhana u skladu s odredbama ovoga Zakona,

2. nadzirati proizvodnju, promet i uporabu duhanskih presadnica te promet i uporabu sjemena duhana,

3. zabraniti stavljanje u promet sjemena duhana, duhanskih presadnica i duhana ako se promet obavlja protivno odredbama ovoga Zakona,

4. nadzirati točnost i potpunost evidencija o sklopljenim ugovorima o proizvodnji i preuzetom duhanu,

5. nadzirati procjenu kakvoće i preuzimanje duhana prema utvrđenim mjerilima,

6. nadzirati obavlja li se obrada duhana u skladu s odredbama ovoga Zakona,

7. nadzirati ispunjava li obrađivač duhana propisane uvjete,

8. zabraniti obavljanje obrade duhana ako obrađivač ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Članak 34.

Duhan ili rezani duhan proizveden ili stavljen u promet protivno odredbama ovoga Zakona oduzet će se.

Poljoprivredni inspektorat donijet će rje?enje o uni?tenju duhanskih presadnica i rasađenog duhana ako se proizvode ili stavljaju u promet suprotno odredbama ovoga Zakona.

Članak 35.

Iznimno, ako se rasađeni duhan iz članka 34.#clanak34 stavka 2. ovoga Zakona ne uni?ti, nakon berbe će se isporučiti obrađivaču duhana kojeg rje?enjem odredi poljoprivredni inspektorat.

Rje?enjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se i obveze obrađivača duhana glede primjene mjera suzbijanja biljnih bolesti i ?tetočina na duhanu, vrijeme, mjesto i način isporuke duhana, te druge obveze obrađivača duhana glede obrade i isporuke duhana.

Rje?enje iz stavka 1. ovoga članka ne mo?e biti osnovom za oslobađanje proizvođača od odgovornosti za prekr?aj utvrđen ovim Zakonom.

Članak 36.

Nemaju pravo na naknadu proizvođač, vlasnik ili posjednik uni?tenoga duhanskog rasada, rasađenog duhana ili oduzetog duhana u skladu s odredbama ovoga Zakona.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 37.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj fizička ili pravna osoba ako:

1. proizvodi, nabavlja, dr?i, koristi ili obavlja promet duhana suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 3.),

2. proizvodi duhan suprotno odredbama članka 5.#clanak5 ovoga Zakona,

3. proizvodi duhanske presadnice suprotno odredbi članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Zakona,

4. se bavi obradom duhana suprotno odredbi članka 23.#clanak23 ovoga Zakona.

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 38.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj pravna osoba ako:

1. s duhanom postupa suprotno odredbi članka 7.#clanak7 stavka 2. ovoga Zakona,

2. za proizvodnju duhanskih presadnica upotrijebi sjeme koje nije proizvedeno u skladu s propisima o poljoprivrednom sjemenu (članak 8.),

3. sklopi ugovor o proizvodnji duhana s neovla?tenom osobom (članak 11.),

4. sklopi ugovor o proizvodnji duhana poslije propisanoga roka (članak 13.),

5. ne preuzme ili ne preuzme u određenom roku sav duhan proizveden u skladu sa sklopljenim ugovorom (članak 17.),

6. ne obrađuje duhan prema postupku i načinu propisanom hrvatskim normama (članak 22. stavak 2.).

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 39.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj pravna osoba ako:

1. ugovor o proizvodnji duhana ne sadr?i propisane podatke (članak 10.),

2. ne vodi propisanu evidenciju o sklopljenim ugovorima o proizvodnji duhana (članak 14. stavak 1.),

3. ?upanijskom uredu nadle?nom za poslove poljoprivrede ne dostavi u određenom roku ili dostavi netočno izvje?će iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Zakona,

4. ne vodi ili neuredno vodi evidenciju iz članka 15.#clanak15 ovoga Zakona.

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 40.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj proizvođač ako:

1. neovla?teno otkupljuje, dr?i, koristi ili obavlja promet duhana (članak 3.),

2. proizvodi duhan suprotno odredbi članka 5.#clanak5 ovoga Zakona,

3. proizvodi duhanske presadnice suprotno odredbi članka 7.#clanak7 stavka 2. ovoga Zakona,

4. za proizvodnju duhanskih presadnica upotrijebi sjeme duhana koje nije proizvedeno u skladu s propisima o sjemenu (članak 8.),

5. u ugovor o proizvodnji duhana unese netočne podatke (članak 10.),

6. ugovori proizvodnju duhana suprotno odredbi članka 12.#clanak12 ovoga Zakona,

7. obrađivač duhana s kojim je sklopio ugovor o proizvodnji ne omogući nadzor ispunjenja ugovora i procjenu očekivanog priroda duhana (članak 16.),

8. obrađivaču s kojim je sklopio ugovor o proizvodnji ne isporuči prema ugovoru proizvedeni duhan ili ga ne isporuči u ugovorenom roku (članak 17.).

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 16.000,00 kuna.

Članak 41.B376293#41

Pravna osoba iz članka 30.#clanak30 stavka 2. ovoga Zakona koja se u proizvodnji cigareta ne pridr?ava registriranih svojstava kakvoće navedenih u prijavi radi upisa u Upisnik o markama ili koja obavlja proizvodnju duhanskih proizvoda suprotno odredbama članka 24.#clanak24 ovoga Zakona kaznit će se za prekr?aj novčanom kaznom u iznosu od 10.000.000,00 do 20.000.000,00 kuna.

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna.

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka mo?e se uz novčanu kaznu izreći privremena mjera brisanja marke cigareta iz Upisnika o markama na rok od najmanje tri godine.

IX. PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

Članak 42.

Ministar će na temelju ovla?tenja iz ovoga Zakona donijeti provedbene propise u roku od ?est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi koji su doneseni za provedbu Zakona o duhanu (»Narodne novine«, br. 40/75., 26/93. i 29/94.).

Članak 43.

Pravne osobe koje su obavljale djelatnost obrade duhana ili proizvodnje duhanskih proizvoda du?ne su uskladiti svoj rad s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dono?enja provedbenog propisa iz članka 23.#clanak23 stavka 6. i članka 24.#clanak24 stavka 2. ovoga Zakona.

Ako pravna osoba ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, ministar će donijeti rje?enje o prestanku rada i o brisanju iz Upisnika obrađivača duhana, odnosno iz Upisnika proizvođača duhanskih proizvoda.

Rje?enje iz stavka 2. ovoga članka dostavit će se i Trgovačkom sudu radi brisanja navedenih djelatnosti iz predmeta poslovanja pravne osobe upisanog u sudskom registru.

Članak 44.B376293#44

U svrhu poticanja i unaprjeđenja proizvodnje domaćeg duhana, razvrstavanju cigareta prema kakvoći duhanske mje?avine i organoleptičkim svojstvima pri pu?enju u skupine A i B u smislu odredbi članka 27.#clanak27 i 29.#clanak29 ovoga Zakona, provodit će se ako cigarete u mje?avini sadr?e najmanje 60 posto nearomatičnih domaćih duhana tipa virginija i berlej.

Odredba iz stavka 1. ovoga članka provodit će se do dana prijama Republike Hrvatske u članstvo Svjetske trgovinske organizacije.

Danom prijama Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju, na uvoz cigareta podrijetlom iz zemalja članica ove organizacije, primjenjivat će se razvrstavanje cigareta sukladno članku 27.#clanak27 i 29.#clanak29 ovoga Zakona, osim obilje?ja mjesta prvog stavljanja u promet.

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje va?iti Zakon o duhanu (»Narodne novine«, br. 40/75., 26/93. i 29/94.).

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-29/98-01/02
Zagreb, 18. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.