Zakon o morskom ribarstvu

606

HRVATSKI SABOR

2641

Na temelju članka 88.L283651 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOVSTVU

Proglašavam Zakon o lovstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2005. godine.

Broj : PA4-91/1-94.

Zagreb, 12. listopada 1994.

Predsjednik Republike Hrvstske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O MORSKOM RIBARSTVU

I. OPČE ODREDBE

Članak 1.

Morsko ribarstvo u smislu ovoga Zakona jest gospodarenje obnovljivim biološkim bogatstvima mora, a obuhvaća zaštitu, ribolov i uzgoj riba i drugih morskih organizama.

Ribe i drugi morski organizmi u ribolovnom moru obnovljivi su dijelovi prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu koja se provodi sukladno sa odredbama ovoga Zakona.

Članak 2.

Ribe i drugi morski organizmi, osim u posebno zaštićenim dijelovima prirode, mogu se loviti, sakupljati i uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 3.

Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju ova značenja:

1. ribolov jest gospodarski ribolov i rekreacijsko-športski ribolov,

2. gospodarski ribolov jest djelatnost lova i sakupljanja zbog stjecanja dobiti,

3. rekreacijsko-športski ribolov jest lov riba i drugih morskih organizama u svrhu rekreacije i športa,

4. lov jest djelatnost. lovljenja riba i drugih morskih organizama uz upotrebu ribolovih alata i opreme,

5. sakupljanje jest djelatnost, sakupljanja rnorskih organizama bez upotrebe ribolovnih alata,

6. uzgoj jest gospodarska djelatnost kontrolirane reprodukcije i uzgajanja riba i drugih morskih organizama,

7. plovilo jest brod ili brodica namijenjena za ribolov,

8. ribolovni alat jest sredstvo kojim se obavlja ribolov

9. oprema jest sredstvo koje po svojoj namjeni omogućava upotrebu ribolovnog alata,

10. ribolovno more jest morski prostor nad kojim se prostire suverenitet Republike Hrvatske a sastoji se od područja unutrašnjega ribolovnog mora i područja vanjskoga ribolovnog mora,

11. ribolovno područje jest geografski omeđen dio ribolovnoga mora koji predstavlju biološku, hidrografsku i gospodarsku cjelinu,

12. ribolovna zona jest dio ribolovnoga područja,

13. drugi morski organizimi su, osim riba, svi morski organizmi koji su objekt interesa morskoga ribarstva,

14. Ministcarstvo označava ministarstvo nadležno za morsko ribarstvo,

15. ministar označava ministra u ministarstvu nadležnom za morsko ribarstvo

16. područne jedinice ministarstva jesu unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva osnovane za obavljanje odredenih upravnih i drugih stručnih poslova iz oblasti morskoga ribarstva u županijama na jadranskoj obali,

17. povlastica jest ovlaštenje na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost ribolova ili uzgoja,

18. dozvola je ovlaštenje na temelju kojeg fiziaka osoba smije obavljati rekreacijsko-športski ribolov,

19. stavljati u promet označava prodavati ribe i druge morske organizme na tržištu.

Članak 4.B376332#4

Granicu između unutrašnjega ribolovnog mora i varkjskog ribolovnog mora kao i granice ribolovnih zona odredit će ministar.

Granicu ribolovnoga mora u rijekama koje utječu u more utvrdit će ministar uz suglasnost ministra nadležnog za slatkovodno ribarstvo.

Članak 5.

Pod ribolovnim morem razumijevat će se i gospodarski pojas Republike Hrvatske nakon što Sabor Republike Hrvatske donese odluku o proglašenju gospodarskoga pojasa.

Članak 6.

Ribolov se dijeli na gospodarski ribolov i rekreacijsko-športski ribolov.

Gospodarske djelatnosti u smislu ovoga Zakona su gospodarski ribolov i uzgoj.

Ribolovom i uzgojem smiju se baviti pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 7.B376332#7

Gospodarski ribolov se smije obavljati, samo na, temelju povlastice.

Rekreacijsko-športski ribolov se smije obavljati na temelju dozvole.

Uzgoj se smije obavljati na temelju povlastice koja se izdaje nakon dobivene koncesije za korištenje pomorskog dobra u skladu sa Pomorskim zakonikom.

Za obavljanje ribolova plaća se naknada.

Članak 8.

Povlasticu za ribolov i uzgoj u dijelovima ribnlovnoga mora koji su posebnim propisima utvrđeni kao područja za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske, područna jedinica Ministarstva smije izdati samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva obrane.

Članak 9.

Na označenim mjestima ribolovnog mora u kojem se nalaze telegrafski, telefonski ili električni kabeli cjevovidi ili drugi uređaji kao i hidroarheološka nalazišta I nalazi, zabranjen je ribolov uz upotrebu mehaničkih naprava za lov školjaka, pridnenih povlačnih mreža koća, obalnih povlačnih mreža i obalnih mreža potegača.

II. GOSPODARSKI RIBOLOV

Članak 10.B376332#10B376332#10B376332#10

Pravne ili fizičke osobe mogu započeti obavljati djelatnost gospodarskog ribolova:

1. ako imaju propisano plovilo, ribolovne alate i opremu za ribolov,

2. ako imaju zaposlene djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov ili su sami stručnoo osposobljeni gospodarski ribolov,

3. ako irnaju povlasticu za ribolov izdanu od nadležnog tijela.

Članak 11.B376332#11

Povlasticu za ribolov izdaje područna jedinica Ministarstva.

Povlastica za ribolov izdaje se posebno za svako plovilo i mora sadržavati:

1. tvrtku pravne osobe ili ime i prezime fzičke osobe kojoj se izdaje povlastica za ribolov,

2. ime ili registarsku oznaku plovila ili više njih ako se radi o vrstama gospodarskog ribolova u kojima sudjeluje više plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov,

3. ribolovno područje ili zonu u kojoj se smije obavljati gospodarski ribolov,

4. vrstu i količinu ribolovnih alata i opremu kojom se obavlja gospodarski ribolov,

5. veličinu plovila i snagu porivnoga pogonskoga stroja plovila.

U slučaju promjene plovila u povlasticu se upisuje drugo plovilo.

Obrazac, kriterije i postupak izdavanja povlastice za ribolov propisuje ministar.

Članak 12.

Protiv upravnog akta iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 13.

Povlastica z.a ribolov prestaje vrijediti prestankom pravne osobe, odnosno obrta.

Povlastica za ribolov oduzima se rješenjem područne jedinice Ministarstva koja je izdala povlasticu za ribolov:

1. ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba kojoj je izdana povlastica za ribolov nema propisano plovilo, alate i opremu za ribolov,

2. ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba kojoj je izdana povlastica za ribolov nema zaposlene djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov ili da sama nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov,

3. ako se utvrdi da je strana pravna ili fizička osoba osnivač domaće pravne osobe kojoj je izdana povlastica za ribolov.

Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 14.B376332#14

Područna jedinica Ministarstva koja izdaje povlasticu za ribolov vodi registar o izdanim povlasticama za ribolov.

Oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim povlasticama za ribolov propisuje ministar.

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na ribolovnom području ili zoni, plovilom, ribolovnim alatima i opremom koja je upisana u povlastici za ribolov.

Povlastica za ribolov mora se uvijek nalaziti na plovilu.

Članak 16.B376332#16

Gospodarskim ribolovom mora upravljati stručno osposobljena osoba, koja se za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova mora nalaziti na plovilu.

U slučajevima kada se gospodarski ribolov obavlja ronjenjem, osobe koje rone moraju biti stručno osposobljene za ronjenje i za obavljanje gospodarskog ribolova.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova moraju osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvijek imati kod sebe kada obavljaju gospodarski ribolov.

Članak 17.B376332#17

Ovisno o značenju, gospodarski ribolov se dijeli na veliki gospodarski ribolov i mali gospodarski ribolov.

Članak 18.B376332#18

Veliki gospodarski ribolov dijeli se na:

– ribolov pridnenim povlačnim mrežama koćama,

– ribolov pelagijskim koćama,

– ribolov kružnim mrežama plivaricama,

– ribolov obalnim mrežama potegačama,

– ribolov obalnim povlačnim mrežama,

– ribolov ludrom, zagonicom i fružatom,

– ribolov mrežama stajačicama,

– ribolov vršama za lov ribe,

– ribolov ostima sa ili bez upotrebe osvjetljenja,

– ribolov parangalima i drugim udičarskim alatima,

– lov škampa vršama,

– lov velikih rakova vršama,

– lov školjaka i

– lov ili sakupljanje drugih morskih organizama.

Namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom gospodarskom ribolovu propisat će ministar.

Članak 19.

Mali gospodarski ribolov dijeli se na:

– ribolov mrežama stajačicama,

– ribolov vršama za lov ribe

– ribolov ostima sa ili bez upotrebe osvjetljenja,

– ribolov parangalima i drugim udičarskim alatima,

– ribolov obalnom mrežom potegačom-kogolom i

– skupljanje školjaka

Namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u malom gospodarskom ribolovu propisat će ministar.

Članak 20.B376332#20

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ribolov dužne su se pridržavati uobičajenih pravila ribolova i ne smiju ometati jedni druge.

Ministar može propisati redoslijed i uvjete obavljanja ribolova na pojedinom ribolovnom području ili zoni.

Članak 21.B376332#21

Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova provjerava se na ispitu.

Program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova propisuje ministar.

Stručnu osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka provjerava posebno stručno povjerenstvo pri područnoj jedinici Ministarstva.

Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka, od najmanje tri člana imenuje ministar.

III. REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOV

Članak 22.

Rekreacijsko-športski ribolov u ribolovnom moru smije se obavljati samo na temelju dozvole za rekreacijsko-športski ribolov (u tekstu koji slijedi: dozvola).

Dozvolu mora ovlaštenik uvijek imati kod sebe kada obavlja rekreacijsko-športski ribolov.

Članak 23.

Dozvolu za rekreacijsko-športski ribolov izdaje područna jedinica Ministarstva.

Dozvolu za rekreacijsko-športski ribolov smiju u ime i za račun Ministarstva prodavati pravne i fizičke osobe koje za to ovlasti ministar.

Članak 24.

Rekreacijsko-športski ribolov smije se obavljati uz upotrebu dozvoljenih ribolovnih alata i opreme.

U rekreacijsko-športskom ribolovu dozvoljeno je dnevno uloviti i sakupiti do 5 kilograma riba i drugih morskih organizama.

U količinu ulova iz stavka 2 ovoga članka ne ubraja se ulov riba hrskavičnjača kao i jedna riba ili drugi morski organizam teži od 5 kilograma.

Ribe i drugi morski organizmi ulovljeni u obavljanju rekreacijsko-športskoga ribolova ne smiju se stavljati u promet.

Članak 25.

Odobrenje za održavanje natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu izdaje nadležna područna jedinica Ministarstva.

Za državna i međunarodna natjecanja odobrenje izdaje Ministarstvo.

Za vrijeme trajanja natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu količina ulova nije ograničena.

Članak 26.B376332#26

Način, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova, te obrazac i sadržaj dozvole za rekreacijsko-športski ribolov propisuje ministar.

IV. UZGOJ

Članak 27.

Pravne ili fizičke osobe mogu započeti obavljati djelatnost uzgoja:

1. ako imaju zaposlene djelatnike stručno osposobljene za uzgoj ili su sami stručno osposobljeni za uzgoj,

2. ako imaju povlasticu za uzgoj izdanu od nadležnog tijela.

Članak 28.

Povlasticu za uzgoj izdaje područna jedinica Ministarstva.

Povlastica za uzgoj mora sadržavati:

1. tvrtku pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe kojoj se izdaje povlastica za uzgoj,

2. područje ili zonu na kojoj se obavlja uzgoj,

3. pravni akt (ugovor o koncesiji) na temelju kojeg se pomorsko dobro može upotrebljavati za uzgoj,

4. količinu i vrste riba i drugih morskih organizama koji se smiju uzgajati.

Za svaki dio pomorskoga dobra na kojem se obavlja uzgoj, izdaje se posebna povlastica.

Obrazac povlastice za uzgoj propisuje ministar.

Članak 29.B376332#29

Protiv upravnoga akta iz članka 28.#clanak28 stavka 1. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 30.B376332#30

Povlastica za uzgoj prestaje vrijediti:

– istekom roka na koji je dana koncesija za uzgoj na pomorskom dobru,

– oduzimanjem koncesije od strane davatelja,

– prestankom pravne osobe odnosno obrta.

Povlastica za uzgoj oduzima se rješenjem područne jedinice Ministarstva koja je izdala povlasticu za uzgoj ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba:

– nema zaposlene djelatnike stručno osposobljene za uzgoj ili da sama nije stručno osposobljena za uzgoj,

– uzgaja vrste ili količine riba ili drugih morskih organizama koje nisu upisane u povlasticu za uzgoj,

– djelatnošću uzgoja ugrožava kriterije o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj.

Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu

Članak 31.B376332#31

Područna jedinica Ministarstva koja izdaje povlastice za uzgoj vodi registar o izdanim povlasticama za uzgoj.

Oblik, sadržaj i način vođenja registra za uzgoj propisuje ministar.

Članak 32.

Pravne i fizičke osobe smiju obavljati uzgoj na dijelu pomorskoga dobra za koji imaju koncesiju i smiju uzgajati vrste i količine riba i drugih morskih organizama koje su im upisane u povlasticu za uzgoj.

Povlastica za uzgoj mora se nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke.

Članak 33.B376332#33

Uzgojem mora upravljati osoba stručno osposobljena za uzgoj.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja mora osoba iz stavka 1. ovoga članka uvijek imati kod sebe kada se nalazi na uzgajalištu.

Članak 34.

Dijelove pomorskoga dobra za uzgoj utvrđuju skupštine Županija sukladno prostornim planovima županija i kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra za uzgoj.

Kriterije o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra za uzgoj propisuje ministar uz suglasnost ministra graditeljstva i zaštite okoliša.

Članak 35.B376332#35B376332#35

Na udaljenosti manjoj od 100 metara od oznake položaja uzgajališta zabranjeno je obavljanje ribolova i drugih radnji koje mogu ometati djelatnost uzgoja.

Članak 36.

Stručna osposobljenost za obavljanje uzgoja provjerava se na ispitu.

Program ispita za obavljanje uzgoja propisuje ministar.

Stručnu osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka provjerava posebno stručno povjerenstvo pri područnoj jedinici Ministarstva.

Posebno stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka, od najmanje tri člana, imenuje ministar.

V. NAKNADA ZA RIBOLOV

Članak 37.B376332#37

Naknada za ribolov iz članka 7.#clanak7 stavka 4. ovoga Zakona prihod je državnoga proračuna.

Naknada za ribolov se koristi za financiranje praćenja stanja biološkoga bogatstva mora u svrhu racionalnoga gospodarenja kao i za financiranje mjera unapređenja morskoga ribarstva.

Način određivanja visine naknade za ribolov kao i način njezina usmjeravanja za namjene iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

VI. ZAŠTITA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 38.

Radi zaštite mora, riba i drugih morskih organizama poduzimaju se radnje i provode mjere za zaštitu ribolovnih i uzgojnih područja.

Radi zaštite hridinaste obale kao posebnog staništa ribolovnog mora zabranjen je izlov prstaca i zabranjeno je njihovo stavljanje u promet na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, kao i njihov izvoz.

Članak 39.B376332#39

Zabranjeno je loviti i stavljati u promet nedorasle ribe i druge nedorasle morske organizme.

Zabranjeno je loviti ribe i druge morske organizme za vrijeme lovostaja i stavljati ih u promet u svježem stanju.

Zbog zaštite riba i drugih morskih organizama ministar propisuje :

1. što se razumijeva pod nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima,

2 najmanju veličinu gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

3. lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama odnosno vrijeme kada se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

4. zabranu ribolova na određenom ribolovnom području ili zoni.

Ministar može dopustiti lov nedoraslih riba i drugih nedoraslih morskih organizama na određenom dijelu ribolovnoga mora, na određeno vrijeme i s odredenim ribolovnim alatima u svrhu uzgoja, poribljavanja i istraživanja.

Članak 40.B376332#40

Zbog racionalnog gospodarenja i zaštite gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama, ministar propisuje:

1. broj i veličinu plovila, snagu pogonskog stroja plovila, te vrstu i količinu ribolovnog alata i opreme kojima se na određenom ribolovnom području ili zoni dozvoljen ribolov,

2. ograničenje vremena ribolova na određenom ribolovnom području ili zoni,

3. dozvoljenu količinu ulova ili sakupljanja na određenom ribolovnom području ili zoni odnosno dozvoljenu količinu ulova ili sakupljanja po jednoj povlastici,

4. broj povlastica za određenu vrstu ribolova na određenom ribolovnom području ili zoni,

5. konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe i namjenu pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov.

6. mjesta i uvjete za postavljanje umjetnih brakova i poribljavanje mora.

Članak 41.

Zabranjeno je poribljavanje ribolovnog mora alohtonim vrstama riba i drugim morskim organizmima.

Uzgoj alohtonih vrsta riba i drugih morskih organizama smije se obavljati uz odobrenje Ministarstva i uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša i mišljenje znanstvene institucije registrirane za poslove istraživanja mora.

Članak 42.

Radi racionalnog gospodarenja obnovljivim biološkim bogastvima mora uspostavlja se program praćenja na cjelokupnom ribolovnom moru ili njegovim dijelovima, a obuhvaća naročito :

– praćenje stanja naselja riba i drugih morskih organizama od interesa za morsko ribarstvo,

– praćenje kvalitete dijelova pomorskog dobra na kojima se obavlja djelatnost uzgoja..

Sadržaj, način i opseg provedbe programa iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 43.

Radi zaštite riba i drugih morskih organizama ministar utvrđuje posebna staništa riba i drugih morskih organizama (u tekstu koji slijedi: posebna staništa).

Posebna staništa su dijelovi ribolovnog mora u kojima je zabranjen ribolov.

Radi pravilnog gospodarenja ministar može u posebnom staništu, na određeno vrijeme i s određenim ribolovnim alatima i opremom dozvoliti ribolov.

Članak 44.

Zabranjeno je puštati ili bacati u ribolovno more, rijeke koje utječu u to more ili jezera povezana s tim morem tekuće ili krute otpatke proizvodnje ili prerade ili bilo kakve druge tvari ili materijale koji uništavaju ribe ili druge morske organizme, koje ograničavaju njihov životni prostor i koje štetno utječu na biološke uvjete za njihov opstanak i razvoj.

Članak 45.B376332#45

Pravna ili fizička osoba koja počini štetu postupajući suprotno odredbama ovoga Zakona dužna je tu štetu nadoknaditi.

Kriterije za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Sredstva prikupljena na ime naknada od šteta nanesenih morskim organizmima iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnoga proračuna i koriste se za financiranje unapređenja morskog ribarstva.

Način usmjeravanja prikupljenih sredstava za namjene iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 46.B376332#46

Kada se zbog znanstvenih istraživanja lov ili sakupljanje obavlja protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega potrebno je pribaviti dozvolu Ministarstva.

Članak 47.B376332#47

Prije donošenja propisa iz članka 39. stavka 3. točke 1., 2., 3., i 4., članka 40. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5. i 6., članka 43. stavka 1. prije izdavanja suglasnosti iz članka 41. stavka 2. te prije izdavanja dozvole iz članka 43.#clanak43 stavka 3. ovoga Zakona ministar mora zatražiti znanstveno i stručno mišljenje od pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora kao i od strukovnih grupa ribara udruženih pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

VII. PODACI O RIBOLOVU I UZGOJU

Članak 48.B376332#48

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov i uzgoj moraju voditi očevidnik o gospodarskom ribolovu i uzgoju.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka mora se uvijek nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov odnosno na uzgajalištu.

Oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu i uzgoju, propisuje ministar

Članak 49.B376332#49

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost gospodarskog ribolova i uzgoja dužne su dostavljati podatke o gospodarskom ribolovu i uzgoju.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se na propisanom obrascu, područnoj jedinici Ministarstva koja je izdala povlasticu.

Oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca iz stavka 2. ovoga članka, propisuje ministar.

VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 50.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 51.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode ribarski inspektori Ministarstva i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar (u tekstu koji slijedi: inspektori).

Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka na području vanjskoga ribolovnoga mora provode i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 52.B376332#52

Inspektori u provedbi inspekcijskog nadzora:

– pregledavaju isprave i poslovne spise pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, uzgoj i promet riba i drugih morskih organizama,

– nadziru obavlja li se ribolov i uzgoj sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

– nadziru obavlja li se promet riba i drugih morskih organizama sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 53.

Ukoliko nađe da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega inspektor ima pravo i obvezu:

1. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti u određenom roku,

2. podnijeti nadležnom državnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka te izreći ovim Zakonom utvrđenu prekršajnu kaznu,

3. poduzeti i druge mjere odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten.

Članak 54.B376332#54

Ako pravna ili fizička osoba u određenom roku ne provede mjere naređene na temelju ovoga Zakona, te mjere može provesti inspektor ili pravna, odnosno fizička osoba koju on ovlasti, a na trošak pravne ili fizičke osobe koja je bila dužna provesti određenu mjeru.

Članak 55.

Ukoliko inspektor utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, može privremeno do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju odnosno presude o izvršenom kaznenom djelu, oduzeti ulovljene ribe i druge morske organizme, alate i opremu za ribolov kao i plovilo, koji su poslužili za izvršenje prekršaja ili kaznenog djela, a mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku poslužiti kao dokaz.

O privremenom oduzimanju izdaje se potvrda.

U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnoga državnog tijela oduzimaju alati i oprema za ribolov kao i plovilo, prijava, odnosno zahtjev se mora podnijeti u roku od 48 sati, a nadležno državno tijelo o prijavi, odnosno zahtjevu odlučuje u hitnom postupku.

Članak 56.

Inspekcijske poslove u prvom stupnju obavljaju inspektori.

Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu.

O žalbama odlučuje posebna komisija Ministarstva od najmanje tri člana, koje imenuje ministar.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 57.B376332#57

Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima najmanje VI/1 stupanj stručne spreme ribarskog, veterinarskog, biološkog, biotehnološkog, agronomskog, pomorskog i pravnog smjera, pet godina radnoga iskustva u struci i položen stručni ispit za ribarskoga inspektora.

Program stručnog ispita za inspektora, sastav ispitne komisije i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar.

Članak 58.B376332#58

Inspektori imaju posebnu iskaznicu i znak kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Prilikom obavljanja inspekcijskoga nadzora inspektori mogu nositi odoru.

Obrazac službene iskaznice, znak i odoru inspektora propisuje ministar.

Članak 59.

Inspektori vode popis: o obavljenim inspekcijskim pregledima, donesenim rješenjima, o zahtjevima za pokretanje prekršajnoga postupka, izrečenim prekršajnim kaznama i podnesenim prijavama zbog izvršenog kaznenog djela.

Obrazac popisa, sadržaj i način vođenja propisuje ministar.

Članak 60

Pravne i fizičke osobe, čiji rad podliježe nadzoru inspektora dužne su im omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

IX. POSEBNE ODREDBE

Članak 61.

Strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati gospodarski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske samo u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

Strani državljani smiju obavljati rekreacijsko-športski ribolov na temelju dozvole.

Članak 62.

Strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama.

Strane pravne i fizičke osobe smiju započeti obavljati djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama:

1. ako su u Republici Hrvatskoj registrirale podružnicu za uzgoj riba i drugih morskih organizama, i

2. ako ispunjavaju uvjete propisane u članku 27.#clanak27 ovoga Zakona.

Članak 63.

Domaća pravna osoba čiji je osnivač strana pravna ili fizička osoba ne smije obavljati ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske.

X.KAZNENE ODREDBE

Članak 64.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba:

1. ako u ribolovnom moru u kojem se nalaze: telegrafski, telefonski ili električni kabeli, cjevovodi ili drugi uređaji, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi, obavlja ribolov uz upotrebu mehaničkih naprava za lov školjaka, pridnenih povlačnih mreža koća, obalnih povlačnih mreža i obalnih mreža potegača (članak 9.),

2. ako obavlja gospodarski ribolov bez povlastice za gospodarski ribolov (članak 10. stavak 1. točka 3.),

3. ako obavlja ribolov na ribolovnom području ili zoni plovilom, alatima i opremom za ribolov koji nisu upisani u povlastici (članak 15. stavak 1.),

4. ako obavlja uzgoj bez povlastice za uzgoj (članak 27. stavak I. točka 2.),

5. ako obavlja uzgoj na dijelu pomorskog dobra za koje nema koncesiju ili ako uzgaja vrste i količine riba i drugih morskih organizama koje nisu upisane u povlastici za uzgoj (članak 32. stavak 1.),

6. ako lovi i stavlja u promet prstace na teritoriju Republike Hrvatske ili ako ih izvozi u inozemstvo (članak 38. stavak 2.),

7. ako lovi i stavlja u promet u svježem stanju ribe i druge morske organizme, za vrijeme lovostaja te ako lovi i stavlja u promet nedorasle ribe i druge nedorasle morske organizme (članak 39. stavak 1. i 2.),

8. ako postupa suprotno uvjetima propisanim u članku 39.#clanak39 stavku 3. točki 4. i članku 40.#clanak40 stavku 1. točki 1., 2., 3., 5. i 6. ovoga Zakona,

9. ako poribljava ribolovno more alohtonim vrstama riba ili drugim morskim organizmima (članak 41. stavak 1.),

10. ako bez dozvole Ministarstva uzgaja alohtone vrste riba i druge morske organizme (članak 41. stavak 2.),

11. ako bez dozvole obavlja ribolov u posebnom staništu (članak 43. stavak 2. i 3.),

12. ako pušta ili baca u ribolovno more, rijeke koje utječu u more ili jezera povezana s tim morem, tekuće ili krute otpatke proizvodnje ili prerade ili bilo kakve druge tvari ili materijale koji uništavaju ribe ili druge morske organizme ili ograničavaju njihov životni prostor ili koje štetno utječu na biloške uvjete za njihov opstanak ili razvoj (članak 44.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1. 200 do 6.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za radnje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 7., 8., 9. 11. i 12. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.200 do 6.000 kuna i zapovjednik ili voditelj plovila kojim se obavljao ribolov.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, učinjene drugi put pravnoj ili fizičkoj osobi uz novčanu kaznu, izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje: ribolova ili uzgoja u trajanju od najmanje četiri mjeseca do šest mjeseci. Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, učinjene treći put pravnoj ili fizičkoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera trajnog oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ili uzgoja.

Članak 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba:

1. ako na udaljenosti manjoj od propisane od oznake položaja uzgajališta obavlja ribolov ili druge radnje koje ometaju djelatnost uzgoja (članak 35.),

2. ako ne plaća naknadu za ribolov (članak 7. stavak 4.),

3. ako nema dozvolu Ministarstva kada zbog znanstvenih istraživanja obavlja lov ili sakupljanje obavlja protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega (članak 46.),

4. ako ne vodi očevidnik o gospodarskom ribolovu ili uzgoju (članak 48. stavak 1.),

5. ako se očevidnik o gospodarskom ribolovu ili uzgoju ne nalazi na plovilu kojim se obavlja ribolov odnosno na uzgajalištu (članak 48. stavak 2.),

6. ako ne dostavlja podatke o gospodarskom ribolovu ili uzgoju (članak 49. stavak 1.),

7. ako inspektoru ili ovlaštenom inspektoru ne omogući obavljanje inspekcijskoga nadzora ili im ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 60.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznil će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za radnje iz stavka 1. točke 1., 3., 4.. 5. i 7. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna i zapovjednik ili voditelj plovila kojim se obavljao ribolov.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 2., 3. i 6. ovoga članka, učinjene drugi puta pravnoj ili fizičkoj osobi, pored novčane kazne izreći će im se i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje ribolova ili uzgoja u trajanju od najmanje tri do najviše šest mjeseci, dok će im se za po treći puta učinjene prekršaje iz stavka 1 točke 2.. 3. i 6 ovoga članka pored novčane kazne, izreći i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ili uzgoja u trajanju od najmanje tri do najviše pet godina.

Članak 66.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 6. 000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna odnosno fizička osoba:

1. ako se povlastica za gospodarski ribolov ne nalazi na plovilu (članak 15. stavak 2.),

2. ako gospodarskim ribolovom ne upravlja osoba stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova (članak 16. stavak 1.),

3. ako osoba koja obavlja gospodarski ribolov ronjenjem nije stručno osposobljena za ronjenje kao i obavljanje gospodarskog ribolova (članak 16. stavak 2 ),

4. ako se povlastica za uzgoj ne nalazi na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke (članak 32. stavak 2.),

5. ako uzgojem ne upravlja osoba stručno osposobljena za uzgoj (članak 33. stavak 1.),

6. ako održi natjecanje u rekreacijsko-športskom ribolovu bez odobrenja mjerodavnog tijela državne uprave (članak 25. stavak 1 i 2.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna i od govorna osoba u pravnoj osobi.

Za radnje iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna i zapovjednik ili voditelj plovila kojim se obavljao ribolov.

Članak 67.

Novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako u obavljanju gospodarskog ribolova nema kod sebe uvjerenje o stručnoj osposobljenosti (članak 16. stavak 3.),

2. ako bez dozvole obavlja rekreacijsko-športski ribolov, odnosno ako u obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova nema kod sebe dozvolu (članak 22. stavak 1. i 2.),

3. ako rekreacijsko-športski ribolov obavlja nedozvoljenim ribolovnim alatima ili opremom (članak 24. stavak 1),

4. ako u obavljenju rekreacijsko-športskoga ribolova ulovi ili sakupi više ribe i drugih morskih organizama od dozvoljenog (članak 24. stavak 2.),

5. ako stavlja u promet ribe i druge morske organizme ulovljene u obavljanju rekreacijsko-športskoga ribolova (članak 24. stavak 4.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka inspektori i ovlašteni inspektori mogu naplaćivati novčane kazne na licu mjesta u iznosu od 200 kuna.

Članak 68.B376332#68

Za prekršaje navedene u članku 64. stavku 1. točki 2., 3., 6., 7. i to. i članka 65.#clanak65 stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezno se izriču i zaštitne mjere;

– oduzimanje ulova riba i drugih morskih organizamai

– oduzimanje alata i opreme za ribolov kojom je počinjen prekršaj, bez obzira na to tko je vlasnik.

Za prekršaj naveden u članku 64.#clanak64 stavku 1. točki 9 ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba i drugih morskih organizama.

Članak 69.

Novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 120.000 kuna kaznit će se za prekršaj zapovjednik ili voditelj stranoga plovila ako obavlja gospodarski ribolov u ribolovnom moru bez propisane povlastice ili na način koji nije u skladu s međunarodnim ugovorom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata i opreme za ribolov, a može se oduzeti i plovilo bez obzira na to tko je vlasnik.

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 do 180.000 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka zapovjednik ili voditelj stranoga plovila koji je već bio kažnjavan zbog istog prekršaja počinjenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske, ako od pravomoćnosti rješenja za navedeni prekršaj nije proteklo više od 5 godina, a izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata i opreme za ribolov, te plovila bez obzira tko je vlasnik.

Ako zapovjednik, voditelj ili član posade stranoga plovila kojim se obavljao gospodarski ribolov ne posluša naredbu službene osobe o zaustavljanju plovila ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini, osim novčane kazne u iznosu od 100.000 do 300.000 kuna izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja plovila, ulova, alata i opreme za ribolov, bez obzira na to tko je vlasnik.

Članak 70.

Troškove privođenja prekršitelja i troškove prijevoza i čuvanja plovila, alata i opreme za ribolov te ulova, snosi prekršitelj.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

Propise na temelju ovlaštenja ovoga Zakona donijet će ministar u roku od jedne godine od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 72.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti morskoga ribarstva po prijašnjim propisima, u roku od dvije godine od dana početka primjene ovog Zakona, moraju ishoditi povlastice iz članka 11. odnosno 28. ovoga Zakona.

Članak 73.

Do ustrojavanja područnih jedinica Ministarstva, njihove poslove obavljat će županijski uredi za gospodarstvo.

Članak 74.

Zbog zaštite riba i drugih morskih organizama, dok se ne donesu propisi iz članka 18.#clanak18 stavka 2., članka 19.#clanak19 stavka 2. i članka 40.#clanak40 stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga Zakona neće se izdavati nove povlastice za ribolov niti u postojeća odobrenja ili rješenja upisivati:

1. pridnene povlačne mreže-koće,

2. ludar, zagonica i fružata,

3. trostruke mreže stajačice popone i salpare,

4. vrše za lov škampa,

ako pravne i fizičke osobe takva plovila alate I opremu za ribolov nisu upotrebljavale prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 75.

Obveza plaćanja naknade za gospodarski ribolov propisana odredbom članka 7.#clanak7 stavka 4. ovoga Zakona započet. će nakon što stupi na snagu propis iz. članka 37.#clanak37 stavka 3. ovoga Zakona.

Obveza vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu i uzgoju propisana odredbom članka 48.#clanak48 stavka 1. ovoga Zakona započet će nakon što stupi na snagu propis iz članka 48.#clanak48 stavka 3. ovoga Zakona.

Obveza dostavljanja podataka o gospodarskorn ribolovu i uzgoju propisana odredbom članka 49.#clanak49 stavka 1. ovoga Zakona započet će nakon što stupi na snagu propis iz članka 49.#clanak49 stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 76.B376332#76

Do donošenja propisa iz članka 71.#clanak71 ovoga Zakona ostaju na snazi:

1 odredbe članka 2, članka 13. članka 14, članka 15., članka 16., članka 20., članka 21., članka 23, članka 25. stavka 3. i 4., članka 38. stavka 2. i 3., članka 41., članka 42., članka 43, članka 44., članka 46a., članka 47, članka 48, članka 49., članka 51. stavka 1 , 2, 3. 4. i 5., članka 66. stavka 1. točke 2. i 3., članka 67. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i stavka 2, članka. 68. stavka 1. ločke 1, 2, 3 i 4. i stavka 2, članka 69. stavka 1. točke 1., 3., 4., 5. i 11. i stavka 2., članka 71. , članka 72. stavka 1. točke 3. i 4., članka 73. stavka 1. točke 1., 2. i 3. i stavka 2. i članka 74. Zakona o morskom ribarstvu (” Narodne novine”, br. 44/80 – pročišćeni tekst, 41/84, 9/88, 9 /91 , 61/91, 22/92, 26/93 i 109/93),

2. Pravilnik o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava. koralja; školjkaša i morskoga bilja (“Narodne novine”, br 34/85., 35/86., 22/92., ,9/90 i 26/,90.),

3. Pravilnik o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova, te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskoga kanala (“Narodne novine”, br 47/93.),

4. Pravilnik i kriterijima za utvrđivanja visine naknade štete nanesene fauni i flori mora (“Narodne novine”, br. 24/84.),

5. Naredba o zaštiti riblje mlađi, nedoraslih riba i drugih morskih životinja (“Narodne novine”, br. 16/89 ),

6. Naredba o ribolovu povlačnim mrežama-koćamaL30457 (“Narodne novine”, br. 24/91. i 58/92.),

7. Program za provjeravanje stručne sposobnosti ribara (“Narodne novine”, br. 26/87.).

Članak 77.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o morskom ribarstvu (“Narodne novine”, br. 44/80. – pročišćeni tekst, 41/84., 9/88., 9/91., 61/91., 22/92., 26/93. i 109/93.) osim odredaba iz članka 76. ovoga Zakona.

Članak 78.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”, a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 324-03/93-01/02

Zagreb, 6. listopada 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPURLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.