Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

667

HRVATSKI SABOR

3637

Na temelju članka 88.L488626 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UREčENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/197
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 7. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O UREčENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

1. OPČE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju način i mjere uređenja tržišta u pojedinim sektorima poljoprivrednih proizvoda, uvjeti za aktiviranje pojedinih mjera uređenja tržišta, korisnici u provedbi navedenih mjera, njihova kontrola te upravni i inspekcijski nadzor.

Definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – pravna osoba nadležna za provedbu mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda.

2. Interventna cijena – cijena po kojoj Agencija za plaćanje otkupljuje proizvode u javnoj intervenciji.

3. Korisnici mjera za uređenje tržišta – pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u sektorima iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona te stječu prava u vezi s mjerama za uređenje tržišta.

4. Potpora privatnom skladištenju – potpora koja se odobrava korisnicima kao naknada troška skladištenja pojedinih poljoprivrednih proizvoda kroz određeno razdoblje u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu.

5. Proizvođačke organizacije – pravne osobe, ili jasno definirani dijelovi pravnih osoba, osnovane od strane proizvođača u pojedinim sektorima iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona i priznate od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

6. Sektorske organizacije – pravne osobe osnovane na inicijativu organizacija ili udruženja iz područja proizvodnje, trgovine i/ili prerade u pojedinim sektorima iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona i priznate od strane Ministarstva.

7. Tržišna godina – vremensko razdoblje u kojemu se provode mjere uređenja tržišta i različita je za pojedine sektore.

8. Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) – ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove prikupljanja, obrade i izvješćivanja o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu.

9. Tržišni standardi – propisani zahtjevi kakvoće i drugi uvjeti kojima mora udovoljiti proizvod koji se stavlja na tržište.

Obuhvat mjera i proizvoda

Članak 3.

(1) Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda odnosi se na uređenje unutarnjeg tržišta i trgovine s drugim zemljama, priznavanje proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija, kao i posebne odredbe za pojedine sektore.

(2) Uređenje tržišta u skladu s odredbama ovoga Zakona primjenjuje se za sljedeće sektore:

– žitarice,

– šećer,

– hmelj,

– maslinovo ulje i stolne masline,

– voće i povrće,

– prerađevine voća i povrća,

– vino,

– živo bilje i cvijeće,

– goveđe meso,

– svinjsko meso,

– ovčje i kozje meso,

– jaja i meso peradi,

– mlijeko i mliječni proizvodi,

– pčelarski proizvodi,

– ostali proizvodi.

(3) Popis proizvoda u sektorima iz stavka 2. ovoga članka utvrđen je Dodatkom, koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Tržišne godine

Članak 4.

(1) Propisuju se sljedeće tržišne godine tijekom kojih se provode mjere uređenja tržišta:

– od 1. siječnja do 31. prosinca za sektor voća i povrća,

– od 1. srpnja do 30. lipnja sljedeće godine za sektore žitarica, maslinovog ulja i stolnih maslina, mlijeka i mliječnih proizvoda,

– od 1. kolovoza do 31. srpnja sljedeće godine za sektor vina,

– od 1. listopada do 30. rujna sljedeće godine za sektor šećera.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom može propisati tržišne godine i za druge proizvode iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ovoga Zakona.

Odbor za praćenje

Članak 5.

(1) Ministar osniva Odbor za praćenje provedbe mjera uređenja tržišta (u daljnjem tekstu: Odbor) koji čine predstavnici tijela uključenih u provedbu i praćenje navedenih mjera.

(2) Ministar će posebnim aktom utvrditi ovlasti Odbora iz stavka 1. ovoga članka.

Korisnici mjera

Članak 6.B549313#6

(1) Korisnik mjera za uređenje tržišta dužan je dostavljati točne tražene podatke Ministarstvu i Agenciji za plaćanje.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka smatraju se poslovnom tajnom i mogu se dostaviti trećoj strani samo ako je to uređeno posebnim zakonom ili uz pisanu suglasnost korisnika mjera za uređenje tržišta.

(3) Korisnik mjera za uređenje tržišta dužan je vratiti sredstva dobivena na temelju netočnih podataka te sredstva pribavljena protivno uvjetima i odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) U slučaju da korisnik mjera za uređenje tržišta ne vrati sredstva iz stavka 3. ovoga članka u naređenom roku, dužan je platiti zakonske zatezne kamate.

(5) Korisnik mjera za uređenje tržišta koji nije vratio sredstva iz stavka 3. i 4. ovoga članka ne ostvaruje pravo na mjere za uređenje tržišta propisane ovim Zakonom do podmirenja nastalih novčanih obveza.

(6) U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka korisniku se neće odobriti novi zahtjev za stjecanje prava na mjere za uređenje tržišta propisane ovim Zakonom u razdoblju od jedne godine, računajući od dana povrata sredstava.

(7) Korisnici mjera za uređenje tržišta moraju čuvati dokumentaciju pet godina od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo.

(8) Vrstu, opseg, način, rokove i učestalost dostavljanja podataka iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

2. UNUTARNJE TRŽIŠTE

Članak 7.

Uređenje unutarnjeg tržišta obuhvaća tržišne intervencije te pravila koja se odnose na proizvodnju i uvjete stavljanja proizvoda na tržište.

Tržišne intervencije

Članak 8.

Tržišne intervencije se provode:

a) javnim intervencijama,

b) potporama privatnom skladištenju,

c) posebnim interventnim mjerama,

d) prilagodbom ponude zahtjevima tržišta,

e) sustavom proizvodnih ograničenja,

f) sustavom posebnih pomoći.

Javne intervencije

Članak 9.

(1) Javne intervencije iz članka 8. točke a) ovoga Zakona su mjere otkupa i prodaje proizvoda, a provode se u sektoru:

– žitarica,

– goveđeg mesa,

– mlijeka i mliječnih proizvoda.

(2) Otkup u okviru javne intervencije iz stavka 1. ovoga članka provodi se po interventnoj cijeni.

(3) Prodaja proizvoda otkupljenih u okviru javne intervencije mora se obavljati na način kojim se izbjegava poremećaj na tržištu, osigurava jednak pristup proizvodima i jednako postupanje prema kupcima.

(4) U okviru javne intervencije iz stavka 1. ovoga članka mogu se otkupljivati isključivo proizvodi podrijetlom iz Hrvatske.

Potpora privatnom skladištenju

Članak 10.

(1) Potpora privatnom skladištenju proizvoda iz članka 8. točke b) ovoga Zakona je naknada dijela troškova skladištenja koja se odobrava korisnicima mjera za uređenje tržišta u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu.

(2) Potpora privatnom skladištenju iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti za određene proizvode u sektorima šećera, maslinovog ulja, goveđeg, svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda.

(3) Potpora za privatno skladištenje iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti isključivo za proizvode podrijetlom iz Hrvatske.

Posebne interventne mjere

Članak 11.

(1) U pojedinim sektorima mogu se provesti posebne interventne mjere iz članka 8.#clanak8 točke c) ovoga Zakona, i to radi:

– ograničenja trgovine do kojeg može doći zbog primjene mjera za sprečavanje širenja bolesti životinja u sektoru goveđeg mesa, svinjetine, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja, mesa peradi, mlijeka i mliječnih proizvoda te pčelarstva,

– ozbiljnih poremećaja na tržištu koji se mogu izravno pripisati gubitku povjerenja potrošača do kojeg je došlo zbog postojanja opasnosti za javno zdravlje ili zdravlje životinja u sektorima mesa peradi i jaja.

(2) U sektoru žitarica posebne interventne mjere iz stavka 1. ovoga članka mogu se poduzeti kada to nalaže posebna situacija na tržištu koja upućuje na izrazit pad tržišne cijene u odnosu na interventnu cijenu.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može odlukom propisati posebne interventne mjere za proizvode iz sektora iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu te u skladu s osiguranim sredstvima državnog proračuna.

Prilagodba ponude zahtjevima tržišta

Članak 12.B549313#12

(1) Mjere za prilagodbu ponude zahtjevima tržišta iz članka 8.#clanak8 točke d) ovoga Zakona mogu se poduzimati u sektorima živog bilja, goveđeg, svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi, radi:

– poboljšanja kvalitete,

– promidžbe bolje organizacije proizvodnje, prerade i marketinga,

– lakšeg bilježenja kretanja tržišnih cijena,

– uspostave kratkoročnih i dugoročnih prognoza na temelju upotrijebljenih sredstava proizvodnje.

(2) U sektoru vina mogu se uvesti posebna tržišna pravila u svrhu poboljšanja i stabilizacije tržišta te reguliranja ponude.

Proizvodna ograničenja

Članak 13.B549313#13

(1) Sustav proizvodnih ograničenja iz članka 8.#clanak8 točke e) ovoga Zakona može se uvesti u sektorima mlijeka i šećera.

(2) Pravo proizvodnje u okviru sustava proizvodnog ograničenja iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se proizvođačima mlijeka, odnosno odobrenim proizvođačima šećera, izoglukoze i inulin-sirupa, za količine koje se smiju prodati na tržištu.

Sustav posebnih pomoći

Članak 14.

(1) Sustav posebnih pomoći iz članka 8.#clanak8 točke f) ovoga Zakona provodi se kroz potporu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, potporu u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina, potporu u sektoru hmelja, potporu u sektoru voća i povrća, potporu u sektoru vina te posebne mjere pomoći za sektor pčelarstva.

(2) Potpora u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda obuhvaća:

– potporu za obrano mlijeko i obrano mlijeko u prahu namijenjeno ishrani životinja,

– potporu za obrano mlijeko prerađeno u kazein i kazeinate,

– potporu za opskrbu redovitih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i mliječnim proizvodima.

(3) Potpora u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina odnosi se na potporu proizvođačkim i sektorskim organizacijama.

(4) Potpora u sektoru hmelja odnosi se na potporu proizvođačkim organizacijama.

(5) Potpora u sektoru voća i povrća odnosi se na potporu proizvođačkim organizacijama, potporu financiranju njihovih operativnih fondova i operativnih programa, potporu opskrbi polaznika odgojno-obrazovnih ustanova voćem i povrćem te prerađevinama voća i povrća.

(6) Potpora u sektoru vina provodi se na temelju nacionalnog programa pomoći sektoru koji obuhvaća sljedeće mjere:

– promidžbu na inozemnim tržištima,

– formiranje zajedničkog kriznog fonda,

– osiguranje berbe,

– investicije u vinarije i marketing vina,

– restrukturiranje vinograda.

(7) Posebne mjere pomoći za sektor pčelarskih proizvoda uređuju se nacionalnim programom i posebnim nacionalnim mjerama pomoći u slučajevima otežanih proizvodnih uvjeta nastalih zbog prirodnih ili strukturnih razloga.

Provedbeni propisi

Članak 15.B549313#15

(1) Uvjete i način provedbe mjera uređenja tržišta iz članka 8.#clanak8 ovoga Zakona uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uvjete i način provedbe sustava proizvodnih ograničenja iz članka 13.#clanak13 ovoga Zakona propisuje ministar pravilnikom.

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda

Članak 16.B549313#16

(1) Za prikupljanje podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda na domaćem reprezentativnom tržištu, njihovu obradu i izvješćivanje za nacionalne potrebe te izvješćivanje Europske komisije nadležan je TISUP.

(2) Dostava traženih podataka je obvezna za fizičke i pravne osobe određene pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Uvjete i način određivanja reprezentativnih tržišta poljoprivrednih proizvoda, uvjete koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje su obvezne TISUP-u dostavljati podatke te vrstu, opseg, način, rokove i učestalost dostave podataka propisuje ministar pravilnikom.

Izrada izvješća

Članak 17.

(1) Agencija za plaćanja:

a) u području uređenja unutarnjeg tržišta priprema izvješća vezana uz tržišne intervencije i pravila koja se odnose na proizvođačke i sektorske organizacije;

b) u području trgovinskih mjera priprema izvješća o:

– broju podnesenih zahtjeva za dozvole,

– broju izdanih dozvola,

– ostvarenim i neiskorištenim količinama po zahtjevima i izdanim dozvolama,

– uvozu proizvoda koji bi mogli prouzročiti poremećaj ravnoteže tržišta,

– utvrđenim nepravilnostima i prijevarama prilikom provođenja vanjskotrgovinskih mjera.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu, odnosno na zahtjev drugim državnim tijelima.

(3) Sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka i rokove dostave propisuje ministar naputkom.

Tržišni standardi i pravila za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište

Članak 18.B549313#18

(1) Za pojedine proizvode iz sektora voća i povrća, prerađevina voća i povrća te živog bilja mogu se propisati tržišni standardi kao uvjet za stavljanje na tržište tih proizvoda.

(2) Goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, mlijeko i mliječni proizvodi, masti, jaja i meso peradi, hmelj te maslinovo ulje mogu se stavljati na tržište ukoliko udovoljavaju tržišnim standardima.

(3) Ministarstvo će ustrojiti upisnik trgovaca voćem i povrćem za proizvode koji podliježu tržišnim standardima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ministar pravilnikom propisuje:

– pravila vezana uz označavanje proizvoda,

– način provođenja kontrole i izvješćivanja o sukladnosti proizvoda s propisanim tržišnim standardima te uvjete za ovlašćivanje trgovaca za kontrolu sukladnosti proizvoda s tržišnim standardima,

– uvjete upisa i vođenja upisnika trgovaca voćem i povrćem.

(5) Ministar pravilnikom propisuje tržišne standarde iz stavka 1. i 2. ovoga članka na temelju ovoga Zakona i Zakona o hrani.

Utvrđivanje zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla te enoloških postupaka

Članak 19.B549313#19

(1) U sektoru vina propisuju se posebna pravila vezana uz zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, tradicionalne izraze i označavanje.

(2) U sektoru vina propisuju se posebna proizvodna pravila vezana uz enološke postupke i ograničenja te certifikate i analitička izvješća.

(3) Posebna pravila iz stavka 1. i 2. ovoga članka te uvjete i način njihove primjene propisuje ministar pravilnikom.

3. PROIZVOčAČKE I SEKTORSKE ORGANIZACIJE

Članak 20.B549313#20

(1) Ministarstvo provodi postupak priznavanja proizvođačkih organizacija osnovanih na inicijativu proizvođača u sektorima voća i povrća, maslinovog ulja i stolnih maslina, vina i hmelja.

(2) Sektorske organizacije su pravne osobe koje se mogu osnovati na inicijativu organizacija ili udruženja iz područja trgovine, proizvodnje i/ili prerade u sektorima voća i povrća, maslinovog ulja i stolnih maslina, duhana i vina.

(3) Ministarstvo provodi postupak priznavanja proizvođačkih organizacija koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka te koje u svom programu rada imaju najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

– planiranje i prilagođavanje proizvodnje zahtjevima potražnje, posebno u odnosu na kvalitetu i količinu,

– koncentraciju ponude i stavljanje na tržište proizvoda koje su proizveli njihovi članovi,

– optimiziranje proizvodnih troškova i stabiliziranje proizvođačkih cijena.

(4) Ministarstvo provodi postupak priznavanja sektorskih organizacija koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka te koje u svom programu rada imaju najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

– koncentracija i koordinacija ponude i marketinga proizvodnje svojih članova,

– zajedničko prilagođavanje proizvodnje i prerade zahtjevima tržišta i poboljšanje proizvoda,

– promidžba racionalizacije i poboljšanja proizvodnje i prerade,

– provođenje istraživanja metoda održive proizvodnje i razvoja tržišta.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kao prijelazni oblik do priznavanja statusa proizvođačkih organizacija, Ministarstvo provodi postupak prethodnog priznavanja proizvođačkih grupa u sektoru voća i povrća.

(6) Proizvođačke grupe iz stavka 5. ovoga članka su pravne osobe ili jasno definirani dijelovi pravnih osoba, osnovane od strane proizvođača jedne ili više vrsta proizvoda iz sektora voća i povrća, čiji su ciljevi istovjetni ciljevima proizvođačkih organizacija, a mogu im se odobriti povoljniji uvjeti potpore putem mjera za uređenje tržišta.

(7) Proizvođačke organizacije, proizvođačke grupe i sektorske organizacije mogu biti korisnici pojedinih mjera potpora za uređenje tržišta.

(8) Način i uvjete priznavanja proizvođačkih organizacija i grupa, njihovih udruženja i sektorskih organizacija, način izvješćivanja te povlačenje priznanja propisuje ministar pravilnikom.

4. TRGOVINA S DRUGIM ZEMLJAMA

Uvozne dozvole

Članak 21.

(1) U svrhu administrativnog praćenja uvoza može se propisati obveza izdavanja uvozne dozvole za uvoz proizvoda iz sljedećih sektora:

– žitarice,

– šećer,

– maslinovo ulje i stolne masline,

– konoplja,

– voće i povrće,

– goveđe meso,

– mlijeko i mliječni proizvodi,

– etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla.

(2) Uvozne dozvole iz stavka 1. ovoga članka izdaje Agencija za plaćanja svakom podnositelju zahtjeva koji ispuni uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Izdavanje uvozne dozvole iz stavka 1. ovoga članka uvjetuje se polaganjem sredstva osiguranja koje jamči da će proizvodi za koje je izdana dozvola biti uvezeni za vrijeme važenja dozvole.

Izvozne dozvole

Članak 22.

(1) U svrhu administrativnog praćenja izvoza može se propisati obveza izdavanja izvozne dozvole za izvoz proizvoda iz sektora žitarica i šećera.

(2) Izvozne dozvole iz stavka 1. ovoga članka izdaje Agencija za plaćanja svakom podnositelju zahtjeva koji ispuni uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Izdavanje izvozne dozvole iz stavka 1. ovoga članka uvjetuje se polaganjem sredstva osiguranja koje jamči da će proizvodi za koje je izdana dozvola biti izvezeni za vrijeme važenja dozvole.

Carinske kvote

Članak 23.

(1) Carinske kvote za uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda utvrđene međunarodnim sporazumima koje je sklopila Republika Hrvatska raspodjeljuju se primjenom jedne od sljedećih metoda:

a) raspodjela kvota prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija,

b) razmjerno količinama koje su zatražene pri podnošenju zahtjeva,

c) uzimajući u obzir namjenu proizvoda i kriterije za ocjenu stanja na tržištu.

(2) Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje carinske kvote u okviru uredbe o carinskoj tarifi.

(3) Raspodjelu carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u skladu s metodom iz stavka 1. točke a) ovoga članka obavlja Carinska uprava ministarstva nadležnog za financije (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

(4) Raspodjelu carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u skladu s metodama iz stavka 1. točke b) i c) ovoga članka obavlja Agencija za plaćanja.

Izvozna kvota za šećer

Članak 24.

Šećer i proizvodi od šećera namijenjeni izvozu u zemlje članice Europske unije u okviru carinske kvote mogu se izvesti na temelju dozvole koju izdaje Agencija za plaćanja.

Praćenje i dostavljanje podatka o uvozu i izvozu

Članak 25.

Carinska uprava prati i nadzire ostvarenje uvoza i izvoza proizvoda po dozvolama izdanim u skladu s odredbama članka 21.#clanak21, 22.#clanak22, 23.#clanak23 i 24.#clanak24 ovoga Zakona te o tome dostavlja podatke Ministarstvu i Agenciji za plaćanje.

Provedbeni propisi

Članak 26.B549313#26

(1) Postupke i uvjete za izdavanje uvoznih i izvoznih dozvola i raspodjelu izvoznih kvota propisuje pravilnikom ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.

(2) Postupke i uvjete za raspodjelu uvoznih carinskih kvota te vrstu, opseg, način, rokove i učestalost izvještavanja o uvozu i izvozu propisuje pravilnikom ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za financije.

5. POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE SEKTORE

Članak 27.B549313#27

(1) Ministar može pravilnikom propisati:

– promocijsku pristojbu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda koju plaćaju proizvođači u svrhu prikupljanja sredstava za promidžbu potrošnje, unapređenja tržišta i povećanja kvalitete mlijeka i mliječnih proizvoda,

– sustav registracije ugovora između proizvođača i proizvođačkih organizacija s kupcima, koji moraju udovoljavati posebnim uvjetima u sektoru hmelja.

(2) U sektoru vina ministar će pravilnikom propisati:

– uspostavu i način vođenja registra vinograda,

– prateće dokumente za proizvode iz sektora vina, kao i obvezne evidencije.

(3) U sektoru šećera ministar može pravilnikom propisati:

– minimalnu cijenu šećerne repe,

– sadržaj ugovora o proizvodnji i isporuci šećerne repe,

– pristojbu za proizvodnju,

– uvjete za povlačenje viškova šećera s tržišta

– uvjete za odobravanje tvrtki za preradu šećera.

6. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Članak 28.B549313#28

(1) Agencija za plaćanja odgovorna je za provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu koje se provode za sve mjere uređenja tržišta propisane na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Administrativna kontrola zahtjeva za pojedine mjere uređenja tržišta obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva sa zakonskim i podzakonskim propisima.

(3) Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih zahtjeva odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanja.

(4) Agencija za plaćanja će na temelju rezultata provedenih kontrola za svaku godinu ocijeniti učinkovitost parametara koji su korišteni pri analizi rizika u prethodnoj godini te prema potrebi unaprijediti metode analize rizika koje će biti korištene za iduću godinu.

(5) Agencija za plaćanja može na temelju pisanih akata povjeriti provedbu kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka drugim tijelima te kontrolnim kućama i laboratorijima.

7. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Nadležnost

Članak 29.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode poljoprivredni, stočarski, vinarski, fitosanitarni i veterinarski inspektori Ministarstva te drugi inspektori nadležni prema posebnim propisima.

Ovlasti inspektora

Članak 30.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ima pravo:

a) ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, zemljište, uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku, poslovanje, dokumentaciju i druge stvari kod korisnika mjera za uređenje tržišta, odnosno drugih nadziranih subjekata,

b) zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru, kao i drugih osoba zatečenih na mjestu nadzora,

c) fotografirati ili snimiti osobe, prostore, objekte, zemljište i drugo iz točke a) ovoga stavka,

d) uzimati uzorke robe i materijala za potrebe ispitivanja bez naknade vrijednosti uzetog uzorka,

e) provoditi uvid u isprave korisnika mjera za uređenje tržišta odnosno drugih nadziranih subjekata,

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba,

g) izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora,

h) obavljati i druge radnje potrebne za provedbu inspekcijskog nadzora.

(2) Pod poslovnim i proizvodnim prostorima iz stavka 1. točke a) ovoga članka smatraju se stambene, poslovne i druge prostorije te prostori u kojima korisnik mjera za uređenje tržišta odnosno drugi nadzirani subjekt obavlja djelatnost.

(3) Troškove analize uzoraka snosi korisnik mjera za uređenje tržišta, odnosno drugi nadzirani subjekt ako se utvrdi da uzorci ne odgovaraju propisanim zahtjevima. Ako uzorak odgovara propisanim zahtjevima troškovi se podmiruju iz državnog proračuna.

Dužnosti nadziranih subjekata

Članak 31.

(1) Korisnici mjera za uređenje tržišta, odnosno drugi nadzirani subjekti koji podliježu nadzoru nadležnog inspektora, dužni su mu omogućiti obavljanje nadzora, dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetan rad.

(2) Radi osiguranja nazočnosti prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora, inspektor će neposredno prije početka obavljanja nadzora izvijestiti korisnika mjera za uređenje tržišta, odnosno drugog nadziranog subjekta koji je dužan nazočiti nadzoru.

(3) Ukoliko je korisnik mjera za uređenje tržišta odnosno drugi nadzirani subjekt odsutan, inspektor će obaviti nadzor u nazočnosti djelatnika kojeg je zatekao na radu kod tog korisnika mjera za uređenje tržišta, odnosno drugog subjekta ili člana obitelji.

(4) Korisnici, odnosno drugi nadzirani subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su na zahtjev nadležnog inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji im inspektor odredi.

(5) Rok iz stavka 4. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

Rješenje o otklanjanju nepravilnosti odnosno nedostataka

Članak 32.

(1) Ako nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju njega čiju provedbu nadzire ima pravo i obvezu, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega:

– rješenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci otklone u određenom roku, i/ili

– poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je ovlašten ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju njega.

(2) Nadležni će inspektor donijeti rješenje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) U provedbi inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Žalba

Članak 33.

(1) Protiv rješenja inspektora Ministarstva može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(2) Žalbu protiv rješenja inspektora Ministarstva rješava Povjerenstvo za žalbe čije članove imenuje ministar.

(3) Povjerenstvo čine tri člana od kojih se dva člana imenuju iz reda inspektora Ministarstva, a jedan član iz reda državnih službenika u Ministarstvu koji imaju završen sveučilišni diplomski studij pravne struke.

(4) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Provedbeni propisi

Članak 34.B549313#34

Detaljan način i postupak provedbe inspekcijskog nadzora te mjere i radnje inspektora za svaku pojedinu mjeru uređenja tržišta propisuje ministar pravilnikom.

8. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– postupi protivno članku 6.#clanak6 stavku 1. ovoga Zakona,

– stavi na tržište proizvode iz članka 18.#clanak18 stavka 1. i 2. ovoga Zakona koji ne udovoljavaju propisanim tržnim standardima,

– postupi protivno pravilima iz članka 19.#clanak19 stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

– proizvođačke i sektorske organizacije ne ostvaruju program rada iz članka 20.#clanak20 stavka 3. i 4. ovoga Zakona,

– ne postupa sukladno pravilniku o registru vinograda i ne posjeduje propisane prateće dokumente, kao i obavezne evidencije iz članka 27.#clanak27 stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, korisniku mjera za uređenje tržišta, novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 20.000 kuna.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kn.

Članak 36.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– postupa protivno članku 6.#clanak6 stavku 3. ovoga Zakona,

– postupa protivno članku 6.#clanak6 stavku 7. ovoga Zakona,

– postupa protivno članku 31.#clanak31 stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, korisniku mjera za uređenje tržišta, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000 kuna.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 18.000,00 kn.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Uredbe iz članka 15.#clanak15 stavka 1. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propise iz članka 6.#clanak6 stavka 8., članka 15.#clanak15 stavka 2., članka 16.#clanak16 stavka 3., članka 17.#clanak17 stavka 3., članka 18.#clanak18 stavka 4., članka 18.#clanak18 stavka 5., članka 19.#clanak19 stavka 3., članka 20.#clanak20 stavka 8. te članka 27.#clanak27 ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Propise iz članka 26.#clanak26 stavka 1. te članka 26.#clanak26 stavka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Odbor iz članka 5.#clanak5 ovoga Zakona ministar će imenovati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Upisnik iz članka 18.#clanak18 stavka 3. ovoga Zakona Ministarstvo će ustrojiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

(1) Do stupanj a na snagu propisa iz članka 37.#clanak37 stavka 1. do 3. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivrediL488622 (»Narodne novine«, br. 66/01. i 83/02.):

– Uredba o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanjuL488623 (»Narodne novine«, br. 55/04., 146/04. i 138/05.),

– Uredba o raspodjeli kvote za izvoz šećera i proizvoda od šećera podrijetlom iz Republike Hrvatske u Europsku unijuL488624 (»Narodne novine«, br. 4/07.),

– Uredba o tržnom redu za žitariceL488625 (»Narodne novine«, br. 75/08., 80/08., 114/08. i 125/08.).

(2) Sufinanciranje prerade mlijeka u trajne proizvode te njihovo skladištenje dovršit će se prema Odluci Vlade Republike Hrvatske, klasa: 320-15/09-02/01, urbroj: 5030116-09-1, od 28. svibnja 2009. godine.

(3) Sufinanciranje troškova prodaje/otkupa jabuka za industrijsku preradu dovršit će se prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klasa: 332-01/09-02/03, urbroj: 5030116-09-1, od 20. kolovoza 2009. godine.

(4) Sufinanciranje troškova otkupa maslinovog ulja dovršit će se prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klasa: 332-01/09-02/04, urbroj: 5030125-09-2, od 22. listopada 2009. godine.

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/09-01/05
Zagreb, 2. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

DODATAK

ŽITARICE

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0709 90 60

Slatki kukuruz, svježi ili rashlađeni

0712 90 19

Slatki kukuruz, osušen, osim sjemenskih hibrida

1001

Pšenica i suražica

1002 00 00

Raž

1003 00

Ječam

1004 00 00

Zob

1005

Kukuruz

1006

Riža

1007 00

Sirak u zrnu

1008

Heljda, proso i sjeme za ptice; ostale žitarice

1001 10

Tvrda pšenica

1101 00

Brašno od pšenice ili suražice

1102

Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica

1104

Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (npr. oljuštene, valjane, u pahuljicama, perlirane, rezane ili gnječene), osim riže iz tarifnog broja 1006; klice od žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene

1107

Slad, pržen ili nepržen

1108

Škrob, inulin

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ili neosušen

2302

Posije i ostali ostaci, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica, nepeletirani ili peletirani:

2303 10

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

2303 30 00

Ostaci i otpaci iz pivovara ili destilerija

2306 90 05

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od klica kukuruza

ŠEČER

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

1212 91

Šećerna repa

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ii tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel

1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera

2106 90 30

Izoglukozni sirupi

2303 20

Rezanci šećerne repe, otpaci šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

HMELJ

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

1210

Hmelj, svjež ili osušen, uključujući i mljeven, u obliku praha ili peleta; lupulin

1302 13 00

Biljni sokovi i ekstrakti od hmelja

MASLINOVO ULJE I STOLNE MASLINE

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0709 90 31

Masline, svježe ili rashlađene, za raznu uporabu osim za proizvodnju ulja

0709 90 39

Ostale masline, svježe ili rashlađene

0710 80 10

Masline (nekuhane ili kuhane u pari ili vodi), smrznute

0711 20

Masline privremeno konzervirane (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

ex 0712 90 90

Osušene masline, cijele, narezane na kocke ili rezance, zdrobljene ili samljevene, ali dalje nepripremljene

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1510 00

Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, rafinirana ili nerafinirana, ali kemijski nemodificirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509

1522 00 31

1522 00 39

Ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla, što sadrže ulja sa značajkama maslinovog ulja

2001 90 65

Masline, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini

ex 2004 90 30

Masline, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, smrznute

2005 70

Masline, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznute

2306 90 11

2306 90 19

Uljane pogače i ostali ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinovog ulja

VOČE I POVRČE

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0702 00 00

Rajčica, svježa ili rashlađena

0703

Crveni luk, ljutika, češnjak, poriluk i ostalo povrće vrste luka, svježi ili rashlađeni

0704

Kupus, cvjetača, koraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili rashlađeno

0705

Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), svježe ili rashlađene

0706

Mrkva, bijela repa, cikla, turovac, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno

0707 00

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0709

Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno

ex 0802

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni, osim areke (ili betela) i kola oraha iz podbroja 0802 90 30

0803 00

Banane, svježe ili suhe

0804 20 10

Smokve, svježe

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avokado

0804 50 00

Guava, mango, mangusta

0805

Agrumi, svježi ili sušeni

0806 10 10

Svježe stolno grožđe

0807

Dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe

0808

Jabuke, kruške i dunje, svježe

0809

Marelice, trešnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe

0810

Ostalo voće, svježe

0813 50 31

0813 50 39

Mješavine isključivo od sušenih orašastih plodova iz podbroja 0801 i 0802

0910 20

Šafran

ex 0910 99

Majčina dušica, svježa ili rashlađena

ex 1211 90 85

Bosiljak, matičnjak, metvica, Origanum vulgare (origano/divlja mažurana), ružmarin, kadulja, svježi ili rashlađeni

1211 99 30

Rogači

PRERAčEVINE OD VOČA I POVRČA

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

ex 0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto, osim slatkog kukuruza iz podbroja 0710 40 00 i maslina iz podbroja 0710 80 10

ex 0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu, osim maslina iz podbroja 0711 20 i slatkog kukuruza iz podbroja 0711 90 30

ex 0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim umjetno osušenog krumpira neprikladnog za ljudsku prehranu iz podbroja ex 0712 90 05, slatkog kukuruza iz podbrojeva ex 0711 90 11 i 0712 90 19 i maslina iz podbroja ex 0712 90 90

0804 20 90

Suhe smokve

0806 20

Suho grožđe

0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, bez dodanog šećera ili drugih sladila

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu

0813

Voće, suho, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806; mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja, osim mješavina sastavljenih isključivo od orašastih plodova iz tarifnih brojeva 0801 i 0802 iz podbrojeva 0813 50 31 i 0813 50 39

0814 00 00

Kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

0904 20 10

Suha slatka paprika, nedrobljena i nemljevena

ex 1302 20

Pektinske tvari i pektinati

ex 2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini, osim:

– slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2001 90 30

– yama, slatkog krumpira i sličnih jestivih dijelova biljaka s masenim udjelom 5% ili više škroba, iz podbroja 2001 90 40

– palminih jezgri iz podbroja 2001 90 60

– maslina iz podbroja 2001 90 65

– listova vinove loze, izdanaka hmelja i sličnih jestivih dijelova biljaka iz podbroja ex 2001 90 99

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

2003

Gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

ex 2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006, isključujući slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2004 90 10, masline iz podbroja ex 2004 90 30 i krumpir pripremljen ili konzerviran u obliku brašna, krupice ili pahuljica iz podbroja 2004 10 91

ex 2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006, isključujući masline iz podbroja 2005 70, slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2005 80 00 i krumpir pripremljen ili konzerviran u obliku brašna, krupice ili pahuljica iz podbroja 2005 20 10

2006 00

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova, dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

ex 2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, isključujući:

– maslac od kikirikija iz podbroja 2008 11 10

– palmine jezgre iz podbroja 2008 91 00

– kukuruz iz podbroja 2008 99 85

– yam, slatki krumpir i slične jestive dijelove biljaka, s masenim udjelom škroba 5% ili većim iz podbroja 2008 99 91

– listove vinove loze, izdanke hmelja i slične jestive dijelove biljaka iz podbroja ex 2008 99 99

2009

Voćni sokovi (isključujući sok od grožđa i mošt od grožđa iz podbrojeva 2009 61 i 2009 69) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

VINO

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0806 10 90

Svježe grožđe, osim stolnog

2009 61

2009 69

Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

2206 00 10

Piquette

2307 00 11

2307 00 19

Vinski talog

2308 00 11

2308 00 19

Komina od grožđa

2209 00 11

2209 00 19

Vinski ocat

ŽIVO BILJE I CVIJEČE

Što se tiče živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja, rezanog cvijeća i ukrasnog lišća, ovaj Zakon obuhvaća sve proizvode iz poglavlja 6. Carinske tarife.

GOVEčE MESO

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0102 10

Žive čistokrvne rasplodne životinje vrste goveda

0102 90 05 do 0102 90 79

Žive životinje domaćih vrsta goveda, osim čistokrvnih rasplodnih životinja

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

0202

Goveđe meso, smrznuto

0206 10 95

Unutarnja prepona, mišićna i tetivna, svježa ili rashlađena

0206 10 98

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda, ostali, svježi ili rashlađeni

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda ostali, smrznuti

0206 29 91

Unutarnja prepona, mišićna i tetivna, smrznuta

0210 20

Goveđe meso, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno

0210 99 51

Unutarnja prepona, mišićna i tetivna, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

0210 99 59

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, ostali

0210 99 90

Jestivo brašno i krupica od mesa ili klaoničkih proizvoda

ex 1502 00 90

Masti od goveda, osim onih iz tarifnog broja 1503

1602 50

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi, od goveda

1602 90 61

1602 90 69

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa što sadrže meso ili druge klaoničke proizvode od goveda

SVINJSKO MESO

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

ex 0103

Žive svinje domaćih vrsta, osim čistokrvnih rasplodnih životinja

ex 0203

Meso domaćih svinja, svježe, rashlađeno ili smrznuto

ex 0206

Jestivi klaonički proizvodi od domaćih svinja, svježi,rashlađeni ili smrznuti, koji se ne upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

ex 0209 00

Svinjska masnoća, očišćena od mesa, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

ex 0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi od domaćih svinja, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

1501 00 11

1501 00 19

Svinjska mast (uključujući salo)

1601 00

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

1602 10 00

Homogenizirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi

1602 20 90

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od jetri bilo koje životinje, osim od jetri guske ili patke

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11 do 1602 49 50;

1602 90 10

1602 90 51

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, od domaćih svinja

1902 20 30

Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili ne ili drukčije pripremljena, s masenim udjelom kobasica i sličnih proizvoda od mesa i drugih klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla, većim od 20%

OVČJE I KOZJE MESO

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0104 10

Žive ovce

0104 20

Žive koze

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

0206 80 99

Jestivi klaonički proizvodi od ovaca i koza, svježi ili rashlađeni, koji se ne upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0206 90 99

Jestivi klaonički proizvodi od ovaca i koza, smrznuti, koji se ne upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

Ostalo meso i jestivi klaonički proizvodi, ovčje ili kozje, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno

ex 1502 00 90

Masti od ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili drugih mesnih klaoničkih proizvoda, od ovaca ili koza

MESO PERADI

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0105

Živa perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke

0207

Meso peradi i jestivi unutarnji organi (iznutrice) od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznutI

0209 00 90

Masnoća od peradi, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

1501 00 90

Mast peradi

1602 20 10

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi, od jetri guske ili patke

1602 31

1602 32

1602 39

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi, od peradi iz tarifnog broja 0105

JAJA

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Jaja peradi, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Jaja peradi i ptičja jaja, bez ljuske, i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervirani, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili bez njih, osim onih koja su neuporabljiva za ljudsku prehranu

MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

0403 10 11 do 0403 10 39

0403 90 11 do 0403 90 69

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, nearomatizirani niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

0404

Sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

ex 0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi s udjelom masti većim od 75%, ali manjim od 80%

0406

Sir i skuta

PROIZVODI PČELARSTVA

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0409 00 00

Prirodni med

ex 0410 00 00

Matična mliječ i propolis, jestivi

ex 0511 99 85

Matična mliječ i propolis, nejestivi

ex 1212 99 70

Pelud

ex 1521 90

Pčelinji vosak

OSTALI PROIZVODI

Tarifna
oznaka

Opis proizvoda

0712 90 11

Hibridi slatkog kukuruza, za sjetvu

0713 10 10

Grašak (Pisum sativum), za sjetvu

ex 0713 20 00

Slani grašak (Garbanzos), za sjetvu

ex 0713 31 00

Grah vrste Vigna mungo (L.) Hepper ili Vigna radiata (L.) Wilczek, za sjetvu

ex 0713 32 00

Grah sitni crveni (Adzuki) (Phaseolus ili Vigna angularis), za sjetvu

0713 33 10

Grah obični uključujući bijeli (Phaseolus vulgaris), za sjetvu

ex 0713 39 00

Ostali grah, za sjetvu

ex 0713 40 00

Leća, za sjetvu

ex 0713 50 00

Bob (Vicia faba var. major) i konjski bob (Vicia faba var. eguina, Vicia faba var. minor), za sjetvu

ex. 0713 90 00

Ostalo osušeno mahunasto povrće, za sjetvu

1001 90 10

Pir, za sjetvu

ex 1005 10

Kukuruz za sjetvu, hibridni

1006 10 10

Riža u ljusci (neoljuštena ili sirova), za sjetvu

1007 00 10

Sirak u zrnu, hibridni, za sjetvu

1201 00 10

Soja u zrnu, uključujući i lomljenu, za sjetvu

1202 10 10

Kikiriki, nepržen niti drukčije pripremljen, u ljusci, za sjetvu

1204 00 10

Laneno sjeme, cijelo ili lomljeno, za sjetvu

1205 10 10

ex 12059000

Sjeme uljane repice, uključujući i lomljeno, za sjetvu

1206 00 10

Suncokretovo sjeme, uključujući i lomljeno, ostalo

ex 1207

Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući i lomljeno, za sjetvu

1209

Sjeme, plodovi i spore, vrsta što ih se rabi za sjetvu

ex 1214 10 00

Krupica i pelete od lucerne umjetno sušene toplinom; krupica i pelete od lucerne drugačije sušene i samljevene

ex 1214 90 90

Lucerna, esparzeta, djetelina, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, umjetno sušeni toplinom, osim sijena i krmnog kelja i proizvoda koji sadrže sijeno te lucerna, esparzeta, djetelina, lupine, grahorice, kokotac, sjetvena graholika i smiljkita, drugačije sušeni i samljeveni

ex 2207 10 00

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim, dobiven od poljoprivrednih proizvoda

ex 2207 20 00

Etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola, dobiven od poljoprivrednih proizvoda

ex 2208 90 91

ex 2208 90 99

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%, dobiven od poljoprivrednih proizvoda

ex 2309 90 99

Koncentrati bjelančevina dobiveni od soka lucerne i soka trave te dehidrirani proizvodi dobiveni isključivo od krutih ostataka i soka koji nastaju pri pripremi gore navedenih koncentrata

5301

Lan, sirov ili prerađivan, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

5302

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.