Zakon o slatkovodnom ribarstvu

576

HRVATSKI SABOR

1740

Na temelju članka 88.L77540 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o slatkovodnom ribarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3659/2
Zagreb, 26. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

I. OPČE ODREDBE

Članak 1.

(1) Slatkovodno ribarstvo u smislu ovoga Zakona jest gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda, a obuhvaća ribolov, poribljavanje, akvakulturu, zaštitu riba i ekologiju kopnenih voda.

(2) Ribe u slatkim vodama koriste se na održiv način koji pridonosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sustava.

(3) Ribe u slatkim vodama dijelovi su prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu koja se provodi sukladno odredbama ovoga Zakona.

(4) Ribe se u ribolovnim vodama mogu loviti i/ili uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. akvakultura je gospodarska djelatnost uzgoja riba i drugih vodenih organizama u smislu reprodukcije i hranidbe u ribnjacima, kavezima, ogradama ili lagunama,

2. dozvola za rekreacijsko-športski ribolov jest ovlast na temelju koje ribiči mogu obavljati rekreacijsko-športski ribolov,

3. godišnji plan jest akt potrebit za provedbu gospodarske osnove tijekom kalendarske godine,

4. gospodarska osnova jest stručna studija o načinu gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, a odnosi se na obavljanje rekreacijsko-športskog i gospodarskog ribolova,

5. gospodarski ribolov jest lov riba radi stjecanja dohotka,

6. ihtiomasa je ukupna količina ribe na određenom ribolovnom području u određenom trenutku,

7. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne smiju loviti niti stavljati u promet,

8. mamac je sve ono čime se mami i lovi riba,

9. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol,

10. ministar je ministar ministarstva nadležnog za slatkovodno ribarstvo,

11. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za slatkovodno ribarstvo,

12. monitoring je sustavno praćenje stanja ribljeg fonda i drugoga živog svijeta,

13. nedorasle ribe jesu svi razvojni oblici riba koji još nisu dostigli spolnu zrelost,

14. oprema je sredstvo koje namjenom omogućuje uporabu ribolovnog alata,

15. ovlaštenik povlastice za akvakulturu jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarsku djelatnost akvakulture,

16. ovlaštenik povlastice za ribolov jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarski ribolov,

17. ovlaštenik ribolovnog prava jest fizička ili pravna osoba koja je na temelju provedenoga javnog natječaja stekla ribolovno pravo na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

18. poribljavanje je plansko unašanje riba u ribolovne vode na temelju gospodarske osnove i godišnjeg plana,

19. povlastica je ovlaštenje na temelju kojeg fizičke ili pravne osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost ribolova ili akvakulture,

20. rekreacijsko-športski ribolov jest lov riba udicom radi rekreacije ili športa,

21. revizija gospodarske osnove jest usklađenje gospodarske osnove sukladno novonastalim uvjetima na nekom ribolovnom području za koje vrijedi gospodarska osnova,

22. ribar je osoba koja lovi ribu radi stjecanja dohotka,

23. ribič je osoba koja lovi ribu uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata, opreme i mamaca radi rekreacije i športa,

24. ribnjak je objekt na poljoprivrednom ili drugom zemljištu koji se koristi za akvakulturu, a može biti toplovodni ili hladnovodni,

25. ribočuvar je službena osoba ovlaštenika ribolovnog prava koja je stručno osposobljena za obavljanje nadzora u rekreacijsko-športskom ribolovu,

26. ribolov je lov riba uz uporabu ribolovnih alata i opreme, a može biti gospodarski ribolov ili rekreacijsko-športski ribolov,

27. ribolovna zona jest dio ribolovnog područja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo radi ribolova, akvakulture ili zaštite riba,

28. ribolovne vode jesu slatke vode na kojima se obavlja ribolov,

29. ribolovne udruge i njihovi savezi jesu udruge građana osnovane radi rekreacijsko-športskog ribolova, natjecanja, odgoja i obrazovanja rekreacijsko-športskih ribolovaca,

30. ribolovni alat jest sredstvo kojim se obavlja ribolov,

31. ribolovno pravo jest temeljni akt kojim se ovlaštenicima omogućava obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni, u kojemu su propisane sve mjere za provođenje zaštite riba na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni,

32. ribolovno područje jest područje određenog vodotoka sa svim njegovim pritocima i plavnim područjima, odnosno područje stajaćih voda koje predstavlja biološku, hidrografsku i gospodarsku cjelinu i ima uvjete za ribolov, akvakulturu i zaštitu riba, stručno sustavno praćenje i primjenu mjera od važnosti za razvitak slatkovodnog ribarstva,

33. ribolovna zona je dio ribolovnog područja,

34. slatke vode (kopnene vode) jesu sve tekuće vode s njihovim plavnim područjima i svi drugi oblici stajaćih voda,

35. stavljati u promet znači prodavati ili zamjenjivati ribu,

36. strane vrste riba (alohtone) jesu one vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi,

37. ulov su ulovljeni primjerci riba u rekreacijsko-športskom ribolovu i gospodarskom ribolovu,

38. zaštita je skup mjera koje se poduzimaju radi očuvanja i osiguranja uvjeta za dugoročno i održivo korištenje riba.

Ribolovne vode

Članak 3.

(1) Ribolovne vode jesu sve slatke vode, osim voda:

1. u posebno zaštićenim dijelovima prirode proglašenim na temelju posebnog zakona,

2. u ribnjacima,

3. u akumulacijama, jezerima i/ili tekućim vodama iz kojih se zahvaća voda za piće za koje su na temelju posebnog zakona donesene odluke o zaštiti izvorišta,

4. u akumulacijama, jezerima i/ili tekućim vodama koje su rezervirane za javnu vodoopskrbu.

(2) Ribolovne vode su stajaćice i tekućice.

(3) Stajaćice su prirodna i umjetna jezera, bare i stari riječni rukavci koji nemaju vezu s tekućom vodom, a tekućice su sve ostale ribolovne vode.

(4) Rekreacijsko-športski ribolov na ribolovnim vodama može se obavljati pod uvjetima određenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(5) Iznimno, na umjetnim jezerima nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina koja su upisana u upisnik ribolovnih područja i zona ministar može rješenjem dopustiti obavljanje ribolova protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, a kojima se reguliraju lovostaj za ribe, najmanja veličina riba i količina ulova riba.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovog članka za neku stajaćicu na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava donosi ministar uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zašitu okoliša i prostornog uređenja.

Članak 4.B376343#4

(1) Ribolovne vode dijele se na ribolovna područja.

(2) Ribolovna područja dijele se na ribolovne zone.

(3) Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona utvrđuje ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje tijela državne uprave nadležnog za vode, kao i tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja i tijela državne uprave nadležnog za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

(4) Granice ribolovnih voda u vodotocima koji utječu u more utvrdit će ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje tijela državne uprave nadležnog za vode, kao i tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(5) Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona iz stavka 3. ovoga članka kojima se proteže državna granica, ministar utvrđuje uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova.

(6) Ministar može, radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, privremeno zabraniti obavljanje gospodarskog i rekreacijsko-športskog ribolova na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama kojima se proteže državna granica, kao i u neposrednoj blizini objekata (mostovi, luke, pristaništa, riječni granični prijelazi i dr.).

Članak 5.

(1) Pojedine ribolovne vode ili njihovi dijelovi mogu se proglasiti zaštićenim prirodnim mrijestilištima ako je to potrebno zbog bioloških razloga ili ako je mriješćenje riba u tim vodama od osobite gospodarske važnosti.

(2) U zaštićenim prirodnim mrijestilištima zabranjen je ribolov.

(3) Zaštićena prirodna mrijestilišta utvrđuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja kao i tijela državne uprave nadležnog za vode.

Upisnik ribolovnih područja i zona

Članak 6.B376343#6

(1) O površini ribolovnih područja i ribolovnih zona, o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona, o količini i vrstama riba te o ovlaštenicima ribolovnog prava na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama vodi se Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.

(3) Ovlaštenici ribolovnih prava dužni su dostaviti podatke za vođenje Upisnika iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 7.B376343#7

(1) Poslove u području slatkovodnog ribarstva obavljaju ustanove koje su registrirane za stručna i znanstvena istraživanja iz područja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda (u daljnjem tekstu: ustanove).

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju osobito sljedeće poslove:

1. izrađuju gospodarske osnove,

2. izrađuju revizije gospodarskih osnova,

3. izrađuju stručne studije i procjene stanja ribljeg fonda te predlažu mjere za zaštitu riba i unapređivanje ribolova (monitoring),

4. raščlanjuju podatke o akvakulturi te predlažu mjere za unapređivanje akvakulture,

5. obavljaju kemijska istraživanja vode u ribnjacima i ribolovnim vodama,

6. obavljaju istraživanja na području primarne organske produkcije (bakterio-planktona, fitoplanktona i vodenog bilja) za potrebe ribarstva,

7. obavljaju istraživanja na području sekundarne organske produkcije (zooplanktona i faune dna) za potrebe ribarstva,

8. obavljaju istraživanja utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode (introdukcija i reintrodukcija) ,

9. obavljaju istraživanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba.

(3) Radi praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu ustanove iz stavka 1. ovoga članka dužne su o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti najmanje jednom godišnje izvješćivati Ministarstvo.

Članak 8.B376343#8

(1) Ribolov se dijeli na gospodarski ribolov i rekreacijsko-
-športski ribolov.

(2) Gospodarski ribolov smije se obavljati samo na području rijeke Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom do državne granice sa SRJ i na području rijeke Save od državne granice s Republikom BiH do državne granice sa SRJ.

(3) Granice područja iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će naredbom ministar.

(4) Broj povlastica za gospodarski ribolov, količinu ribolovnih alata i opreme po povlastici, te količinu i vrstu ulova po povlastici, utvrdit će naredbom ministar, na temelju mišljenja ustanova iz članka 7.#clanak7 ovoga Zakona.

(5) Količina dozvoljenog ulova iz područja iz stavka 2. ovoga članka smije iznositi do 50 % količine dopuštenog ulova određenog gospodarskom osnovom.

(6) Za obavljanje ribolova plaća se naknada.

II. GOSPODARSKI RIBOLOV

Članak 9.

(1) Gospodarski ribolov mogu obavljati fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje gospodarskog ribolova.

(2) Fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost gospodarskog ribolova:

1. ako imaju povlasticu za gospodarski ribolov,

2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za gospodarski ribolov ili ima djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov,

3. ako ribolovni alati i oprema za gospodarski ribolov upisani u povlastici imaju konstrukcijsko-tehnička obilježja sukladna odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 10.B376343#10B376343#10

(1) Povlasticu za gospodarski ribolov na temelju zahtjeva rješenjem daje Ministarstvo.

(2) Povlastica za gospodarski ribolov, kao i zahtjev za izdavanje povlastice mora sadržavati:

1. tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojima se daje povlastica za gospodarski ribolov,

2. naznaku dijela ribolovnog područja i/ili ribolovne zone u kojoj će obavljati gospodarski ribolov,

3. vrstu i broj ribolovnih alata i opreme kojima će obavljati gospodarski ribolov,

4. ime ili registarsku oznaku plovila kojim će obavljati gospodarski ribolov.

(3) Obrazac i postupak davanja povlastice za gospodarski ribolov pravilnikom propisuje ministar.

(4) Povlastica za gospodarski ribolov daje se na temelju javnog natječaja.

(5) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov donosi ministar.

(6) Uvjete natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov propisuje ministar.

(7) Postupak javnog natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov provodi Povjerenstvo za povlastice koje imenuje ministar.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka daje ministru prijedlog za davanje povlastica iz stavka 4. ovoga članka.

(9) Protiv rješenja kojim se povlastica daje ili uskraćuje nije dopuštena žalba ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora zadržava izvršenje rješenja.

(10) Prednost na javnom natječaju za davanje povlastica za gospodarski ribolov imaju hrvatski branitelji i invalidi Domovinskog rata.

(11) Obavijest o davanju povlastice za gospodarski ribolov obvezatno se dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava za ribolovno područje ili zonu obuhvaćenu povlasticom za gospodarski ribolov.

Članak 11.

(1) Povlastica za gospodarski ribolov nije prenosiva.

(2) Povlastica za gospodarski ribolov oduzet će se rješenjem Ministarstva:

1. ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov nema propisane alate ili opremu za ribolov,

2. ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov sama nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov ili ako nema zaposlene djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov,

3. ako se utvrdi da je strana fizička ili pravna osoba osnivač domaće pravne osobe kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov,

4. ako se utvrdi da je strana fizička ili pravna osoba u cijelosti ili dijelom vlasnik domaće pravne osobe kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov,

5. ako se utvrdi da ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ne plaća naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora zadržava izvršenje rješenja.

(4) Povlastica za gospodarski ribolov prestaje vrijediti prestankom postojanja pravne osobe ili smrću fizičke osobe.

(5) Rješenje o oduzimanju povlastice za gospodarski ribolov iz stavka 1. ovoga članka obvezatno se dostavlja Državnom inspektoratu.

Članak 12.B376343#12

(1) Ministarstvo vodi Upisnik o danim povlasticama za gospodarski ribolov.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o danim povlasticama za gospodarski ribolov propisuje ministar.

Članak 13.B376343#13

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov smiju obavljati ribolov:

– samo na onom dijelu ribolovnog područja i/ili ribolovne zone koji je upisan u povlastici za gospodarski ribolov,

– samo onim ribolovnim alatima i opremom koji su upisani u povlastici za gospodarski ribolov,

– sukladno propisima iz članka 8.#clanak8 stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Ovlaštenik povlastice ili osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov mora kod sebe imati povlasticu kad obavlja gospodarski ribolov.

(3) Ovlaštenik povlastice obvezatan je plaćati naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova.

(4) Naknada iz stavka 3. ovoga članka prihod je državnog proračuna.

Članak 14.B376343#14

Uvjete obavljanja gospodarskog ribolova, namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koji se smiju rabiti u gospodarskom ribolovu propisuje ministar.

Ribarski ispit

Članak 15.B376343#15

(1) Osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov mora biti stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se uvjerenjem o položenom ribarskom ispitu.

(3) Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu daje Ministarstvo osobi koja je položila ribarski ispit prema Programu za polaganje ribarskog ispita.

(4) Ribarske ispite provodi Povjerenstvo za ribarske ispite koje imenuje ministar.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ribarskom ispitu, bez obveze polaganja ribarskog ispita, dat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položila ribarski ispit ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja.

(6) Način polaganja ribarskog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu propisuje ministar.

(7) Ministar donosi Program za polaganje ribarskog ispita nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, te ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

(8) Ministarstvo vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu.

(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu propisuje ministar.

Članak 16.B376343#16

(1) Troškove polaganja ribarskog ispita snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

(3) Članovi Povjerenstva za ribarske ispite imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(4) Naknadu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ministar.

III. REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOV

Članak 17.

Ribu na ribolovnim vodama smiju loviti ribiči:

– koji imaju položen ispit za lov riba u rekreacijsko-športskom ribolovu (u daljnjem tekstu: ribički ispit),

– koji imaju dozvolu za lov riba u rekreacijsko-športskom ribolovu (u daljnjem tekstu: dozvola).

Hrvatski športskoribolovni savez

Članak 18.

Hrvatski športskoribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) u smislu ovoga Zakona obavlja poslove koji su mu, kao javne ovlasti, povjerene ovim Zakonom, odnosno za koje je ovlašten.

Članak 19.

(1) Savez ima sljedeće javne ovlasti:

1. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobama koje su položile ribički ispit te uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu osobama koje su položile ribočuvarski ispit,

2. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu, te upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu,

3. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribički ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona, ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribočuvarski ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona,

4. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribočuvarski ispit na temelju prethodnih propisa,

5. raspodjeljuje dozvole iz članka 22.#clanak22 stavka 1. ovoga Zakona ovlaštenicima ribolovnog prava na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

6. izdaje odobrenja za sva natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza, osim za međunarodna natjecanja,

7. prikuplja podatke od ovlaštenika ribolovnog prava o količini i sastavu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu,

8. izdaje značku i ribočuvarsku iskaznicu na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava uz naknadu.

(2) Savez organizira i provodi polaganje ribičkih ispita prema Programu za polaganje ribičkog ispita, te ribočuvarskih ispita prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.

Ribički ispit

Članak 20.B376343#20

(1) Program i način polaganja ribičkog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.

(2) Program za polaganje ribičkog ispita donosi ministar uz prethodno pribavljenu suglasnost Saveza i ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(3) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribičkog ispita obavlja Povjerenstvo za ribičke ispite koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.

(5) Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu, bez obveze polaganja, izdat će se osobi koja je položila ribički ispit na temelju popisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, ili je položila ribočuvarski ispit.

Članak 21.

(1) Troškove Povjerenstva za ribičke ispite snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

Dozvole

Članak 22.B376343#22

(1) Dozvole izdaje Ministarstvo ovlašteniku ribolovnog prava posredstvom Saveza.

(2) Ribiči za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava za to ribolovno područje ili tu ribolovnu zonu.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava ne može dobiti dozvole za tekuću kalendarsku godinu ako nema potvrđenu gospodarsku osnovu i potvrđen godišnji plan.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava smije prodavati dozvole:

1. samo za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo,

2. samo ribičima s položenim ribičkim ispitom.

(5) Dozvola vrijedi samo na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo.

(6) Dozvola za ribiče članove Udruge športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: UŠRIDRRH) potvrđena od Ministarstva vrijedi na svim tekućicama na području Republike Hrvatske.

Članak 23.

(1) Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca.

(2) U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojima obavljaju ribolov.

(3) Ribe ulovljene u rekreacijsko-športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

Članak 24.B376343#24

Način, vrstu i količinu ribolovnih alata, opreme i mamaca koju ribič smije rabiti u ribolovu utvrđuje ministar.

Ribolovno pravo

Članak 25.B376343#25B376343#25

(1) Ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, u kojoj se obavlja rekreacijsko-športski ribolov, gospodari ovlaštenik ribolovnog prava.

(2) Ribolovno pravo stječe fizička ili pravna osoba na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo.

(3) Ribolovno pravo obuhvaća gospodarenje sukladno ribolovno-gospodarskoj osnovi za unapređenje ribarstva za ribolovno područje, odnosno za ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljnjem tekstu: gospodarska osnova) i sukladno godišnjem planu za gospodarenje za ribolovno područje, odnosno ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u tekstu koji slijedi: godišnji plan).

(4) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava donosi ministar.

(5) Uvjete natječaja za dodjelu ribolovnog prava utvrđuje ministar.

(6) Sudionici u natječaju dužni su priložiti i program gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.

(7) Za provođenje postupka javnog natječaja za davanje ribolovnog prava, u ministarstvu se osniva Povjerenstvo za provođenje natječaja, koje ministru daje prijedlog odluke za dodjelu ribolovnog prava.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka osniva, i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(9) U Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka imenuje se i jedan predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša, te jedan predstavnik Saveza.

(10) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva za rad u Povjerenstvu pripada naknada koju odredi ministar.

(11) O ribolovnom pravu rješenjem odlučuje ministar.

(12) S ovlaštenikom koji je dobio ribolovno pravo ministar sklapa ugovor na 20 godina.

(13) Iznimno od odredbe članka 3.#clanak3 stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona, ministar može, nakon prethodno pribavljene suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za vode, te uz uvjete utvrđene u stavcima 1. do 12. ovoga članka, dati ribolovno pravo fizičkoj ili pravnoj osobi na vodama koje su na temelju posebnog zakona rezervirane za javnu vodoopskrbu ili su utvrđene kao izvorišta, u kojem slučaju se i te vode smatraju ribolovnim vodama u smislu ovoga Zakona.

Članak 26.

Ugovor iz članka 25. stavka 12. određuje, uz ostalo, i veličinu i granice ribolovnog područja ili ribolovne zone, ciljeve gospodarenja, uvjete kojih se ovlaštenik dužan pridržavati i mjere koje mora poduzimati radi unapređivanja ribarstva.

Članak 27.

Ovlaštenik ribolovnog prava ne smije to pravo prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu.

Članak 28.

Ministar može ovlašteniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni ako:

1. gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu,

2. ne provodi mjere predviđene ugovorom, gospodarskom osnovom ili godišnjim planom,

3. se zbog nezakonitog načina gospodarenja pogoršavaju hidrološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode.

Članak 29.

(1) U slučaju promjene namjene ribolovnog područja ili ribolovne zone ministar će rješenjem oduzeti ribolovno pravo na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.

(2) Pod promjenom namjene iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se, pored ostalog, i proglašenje ribolovnog područja ili ribolovne zone:

1. zaštićenim dijelom prirode i/ili,

2. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom iz kojih se zahvaća voda za piće za javnu vodoopskrbu i/ili,

3. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom koji su rezervirani za javnu vodoopskrbu.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava kojemu je ribolovno pravo oduzeto na temelju stavka 1. ovoga članka ima pravo potraživati od novog korisnika naknadu neiskorištenih materijalnih sredstava koja je uložio u ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo.

Članak 30.B376343#30

(1) Na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita zabranjeno je obavljanje ribolova dok se voda ne povuče u korito.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava ima obvezu premjestiti ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok koji se izlio iz korita, ako to omogućavaju klimatski i geomorfološki uvjeti.

(3) Odredbe iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na fizičke ili pravne osobe koje imaju povlasticu za gospodarski ribolov na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.

Članak 31.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je prijaviti svaki pomor riba na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Državnom inspektoratu, veterinarskoj inspekciji, vodopravnoj inspekciji, te inspekciji nadležnoj za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 32.B376343#32

Ovlaštenik ribolovnog prava može uzgajati ribe na dijelu ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo:

1. ako je to predviđeno gospodarskom osnovom,

2. ako ima koncesiju za korištenje voda za uzgoj riba u gospodarske svrhe izdanu sukladno posebnom zakonu,

3. ako je registriran za obavljanje akvakulture,

4. ako ima povlasticu za akvakulturu.

Gospodarska osnova

Članak 33.B376343#33

(1) Gospodarska osnova izrađuje se za ribolovno područje ili ribolovnu zonu.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezatan je u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava izraditi gospodarsku osnovu zajedno s ostalim korisnicima za ribolovno područje ili ribolovnu zonu.

(3) Troškove iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se na žiro račun ustanove iz članka 7.#clanak7 ovoga Zakona, a visina i način uplate troškova uređuje se posebnim ugovorom između ustanove i ovlaštenika ribolovnog prava.

(4) Gospodarska osnova vrijedi trajno uz trajni monitoring, a najkasnije do isteka roka od šest godina od dana potvrđivanja gospodarske osnove mora se obaviti revizija gospodarske osnove.

(5) U slučaju pomora riba, većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom, mora se obaviti revizija gospodarske osnove.

(6) Gospodarska osnova mora sadržavati:

1. podatke o ovlašteniku ribolovnog prava,

2. podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni,

3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava iz članka 25.#clanak25 stavka 11. i 12. ovoga Zakona,

4. osnovna hidrografska, fizikalno-kemijska i biološka obilježja ribolovnog područja,

5. vrste, količinu i zdravstveno stanje riba,

6. mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera,

7. količinu dopuštenog ulova određenu po vrstama riba na osnovi godišnjeg prirasta ribe,

8. vrijeme u kojem je dopušten lov riba i najmanju veličinu ribe ispod koje se ne smije loviti,

9. program poribljavanja (vrijeme, količinu i vrstu riba),

10. mjere za zaštitu prirodnih mrijestilišta,

11. ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja,

12. organizaciju ribočuvarske službe,

13. studiju utjecaja na okoliš u slučaju unosa stranih vrsta ili podvrsta riba u ribolovne vode.

(7) Način izrade gospodarske osnove i njenog provođenja propisuje ministar.

Članak 34.B376343#34

(1) Gospodarsku osnovu ili reviziju gospodarske osnove iz članka 33.#clanak33 ovoga Zakona na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava izrađuje ustanova iz članka 7.#clanak7 ovoga Zakona.

(2) Gospodarsku osnovu, reviziju gospodarske osnove i godišnji plan potvrđuje Povjerenstvo za gospodarske osnove.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka osniva i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja i tijela državne uprave nadležnog za vode, rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(4) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada koju odredi ministar.

Godišnji plan

Članak 35.B376343#35

(1) Sukladno gospodarskoj osnovi izrađuje se godišnji plan.

(2) Godišnji plan izrađuje ovlaštenik ribolovnog prava.

(3) Godišnji plan mora sadržavati:

1. procjenu količine riba i njihova prirasta u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni;

2. dopušteni godišnji ulov ribe po vrstama i dopušteni dnevni ulov ribe,

3. plan poribljavanja prema količinama i vrstama te potrebna novčana sredstva,

4. mjere i način zaštite ribolovnog područja, ribolovne zone ili njezina dijela, organizaciju rada ribočuvarske službe te plan rada na uređenju okoliša,

5. planirana novčana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.

(4) Način izrade godišnjeg plana i njegovog provođenja propisuje ministar.

Članak 36.

(1) Godišnji plan potvrđuje Povjerenstvo iz članka 34.#clanak34 ovoga Zakona do 1. prosinca za sljedeću kalendarsku godinu i o tome obvezatno izvješćuje Savez.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je Povjerenstvu iz članka 34.#clanak34 ovoga Zakona dostaviti godišnji plan najkasnije do 1. studenoga za sljedeću kalendarsku godinu.

(3) Bez potvrđenoga godišnjeg plana ribolov nije dopušten.

Članak 37.

(1) Zabranjeno je ribolovnim vodama gospodariti suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.

(2) Zabranjeno je ribičima na ribolovnim vodama loviti ribe suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.

(3) Zabranjeno je gospodarenje pravnoj ili fizičkoj osobi na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju nije dobila ribolovno pravo.

(4) Zabranjeno je ovlašteniku ribolovnog prava prodavanje dozvola i/ili upućivanje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju ovlaštenik ribolovnog prava nije dobio ribolovno pravo.

Ribočuvarska služba

Članak 38.B376343#38

(1) Radi zaštite ribolovnog područja ili ribolovne zone ovlaštenici ribolovnog prava obvezatni su organizirati ribočuvarsku službu.

(2) Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari.

(3) Ribočuvare imenuje ovlaštenik ribolovnog prava za ribolovne vode za koje je dobio ribolovno pravo.

(4) Ribočuvari imaju ovlaštenja propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(5) Način obavljanja ribočuvarske službe propisuje ministar, nakon prethodno pribavljene suglasnosti Državnog inspektorata i pribavljenog mišljenja Saveza.

Članak 39.B376343#39

Ribočuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je od ribiča:

1. zatražiti dozvolu za obavljanje ribolova,

2. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov,

3. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje može utvrditi njegov identitet,

4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov.

Članak 40.B376343#40

(1) Ako ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama na kojima obavlja ribočuvarsku djelatnost osobu koja obavlja rekreacijsko–športski ribolov ili druge radnje protivne ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, dužan je u roku od tri dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru.

(2) Ako ribočuvar u skladu s Pravilnikom za obavljanje ribočuvarske djelatnosti osobi iz stavka 1. ovoga članka privremeno oduzme ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili ulov, dužan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru, te dostaviti i presliku pismene potvrde o privremenom oduzimanju.

(3) Osobi od koje se oduzimaju ribolovni alat i/ili oprema za ribolov i/ili ulov izdaje se potvrda s točno označenim predmetima i/ili ulovom po vrsti i količini.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je osigurati uvjete za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetoga ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova do njihove predaje nadležnom sudbenom tijelu.

(5) S privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom, do predaje nadležnom sudbenom tijelu, ovlaštenik ribolovnog prava ne može raspolagati (uništiti ih, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

Članak 41.B376343#41

(1) Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac iskaznice i značke ribočuvara pravilnikom propisuje ministar.

(3) Iskaznicu i značku ribočuvara izdaje Savez na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo.

Članak 42.

Ribiči su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatake i obavijesti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora, te im pružati pomoć u njihovom radu.

Članak 43.B376343#43

(1) Ribočuvari moraju imati položen ribočuvarski ispit.

(2) Program za polaganje ribočuvarskog ispita donosi ministar uz prethodno pribavljenu suglasnost Državnog inspektorata i pribavljeno mišljenje Saveza te ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(3) Način polaganja ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.

(4) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita provodi ispitno povjerenstvo koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.

(5) Osposobljenost za obavljanje ribočuvarske službe dokazuje se uvjerenjem o položenom ribočuvarskom ispitu koje daje Savez.

(6) Uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu dat će se osobi koja je položila ispit prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ribočuvarskog ispita dat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položila ribočuvarski ispit.

(8) Savez vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu.

(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.

Članak 44.

(1) Troškove ispitnog povjerenstva za polaganje ribočuvarskog ispita snosi ovlaštenik ribolovnog prava.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

Natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu

Članak 45.

(1) Ovlaštenici ribolovnog prava organiziraju ili sudjeluju u organiziranju natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu.

(2) Za natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu ovlaštenik ribolovnog prava dužan je pribaviti odobrenje.

(3) Odobrenje za održavanje natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu daje Savez na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza.

(4) Za održavanje međunarodnih natjecanja u rekreacijsko-
-športskom ribolovu odobrenje daje Ministarstvo na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza.

(5) Za trajanja natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu natjecatelji su dužni pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, osim propisa koji ograničavaju količinu ulova.

(6) Za natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu natjecatelji nisu dužni kupiti dozvolu za rekreacijsko-športski ribolov od ovlaštenika ribolovnog prava na čijem se ribolovnom području ili u čijoj se ribolovnoj zoni odvija natjecanje.

(7) Natjecatelji su dužni tijekom natjecanja ulovljenu ribu čuvati na način određen Pravilnikom o natjecanjima HŠRS-a.

(8) Štetu koja nastane za vrijeme natjecanja ovlašteniku ribolovnog prava nadoknađuje organizator natjecanja.

IV. AKVAKULTURA

Članak 46.

(1) Akvakulturom se mogu baviti fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje akvakulture i/ili ovlaštenik ribolovnog prava ako je akvakultura predviđena gospodarskom osnovom za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojoj je dobio ribolovno pravo.

(2) Fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost akvakulture:

1. ako imaju povlasticu za akvakulturu,

2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za akvakulturu ili ima djelatnike stručno osposobljene za akvakulturu.

Članak 47.B376343#47

(1) Povlasticu za akvakulturu rješenjem daje Ministarstvo na temelju zahtjeva fizičke ili pravne osobe.

(2) Povlastica za akvakulturu, kao i zahtjev za izdavanje povlastice za akvakulturu mora sadržavati:

1. tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojoj se daje povlasticu za akvakulturu,

2. naznaku ribolovnog područja ili ribolovne zone na kojoj će obavljati djelatnost akvakulture,

3. površinu ribnjaka, ograđenoga vodenog prostora ili volumen kaveza koji će se koristiti za akvakulturu,

4. vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koje će se uzgajati,

5. uvjete zaštite prirode koje izdaje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i prostornog uređenja,

6. klasu, urudžbeni broj i datum odluke o davanju koncesije na vodama i ugovor o koncesiji za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u gospodarske svrhe u skladu s posebnim Zakonom.

(3) Obrazac povlastice za akvakulturu propisuje ministar.

(4) Protiv rješenja kojim se povlastica za akvakulturu daje ili uskraćuje nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.

(5) Zabranjeno je uzgajati vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu.

Članak 48.

(1) Povlastica za akvakulturu prestaje vrijediti prestankom postojanja pravne osobe odnosno obrta i prestankom Ugovora o koncesiji za korištenje voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u gospodarske svrhe.

(2) Povlastica za akvakulturu oduzima se rješenjem Ministarstva ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba uzgaja vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu ili da se ne pridržava propisanih uvjeta zaštite prirode.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba ali može se pokrenuti upravni spor.

Članak 49.B376343#49

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim povlasticama za akvakulturu.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama za akvakulturu propisuje ministar.

Članak 50.

(1) Fizičke ili pravne osobe smiju uzgajati samo one vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koje su upisane u povlastici za akvakulturu.

(2) Povlastica za akvakulturu mora se nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke.

Članak 51.

(1) Na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar ograda zabranjeno je loviti ribe i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od označenih granica koncesijom dodijeljene vodne površine.

(2) Na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture zabranjeno je loviti ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu.

Ispit za akvakulturu

Članak 52.B376343#52

(1) Osoba koja neposredno obavlja akvakulturu mora biti stručno osposobljena za obavljanje akvakulture.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje akvakulture dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu za akvakulturu.

(3) Uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu daje Ministarstvo osobi koja je položila ispit za akvakulturu prema Programu za polaganje ispita za akvakulturu.

(4) Ispite za akvakulturu provodi Povjerenstvo za ispite za akvakulturu koje imenuje ministar.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu, bez obveze polaganja ispita za akvakulturu, dat će se osobi koja je na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona položila ispit za akvakulturu ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. i VII. stupnju obrazovanja.

(6) Način polaganja ispita za akvakulturu, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu za akvakulturu proisuje ministar.

(7) Ministar donosi Program za polaganje ispita za akvakulturu nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, te ministra za obrt malo i srednje poduzetništvo.

(8) Ministarstvo vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu za akvakulturu.

(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu za akvakulturu propisuje ministar.

Članak 53.B376343#53

(1) Troškove polaganja ispita za akvakulturu snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

(3) Članovi Povjerenstva za ispit za akvakulturu imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(4) Naknadu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ministar.

V. ZAŠTITA RIBA

Članak 54.

(1) Na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni ovlašteniku ribolovnog prava povremeno se može odobriti selektivni ribolov onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste.

(2) Rješenje za selektivni ribolov na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava izdaje Ministarstvo uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(3) U rješenju za selektivni ribolov navest će se ribolovni alati i oprema te vrijeme i način na koji se smije obavljati ribolov iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 55.

(1) Uzgoj stranih vrsta riba smije se obavljati samo uz odobrenje ministra te nakon prethodno pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, a na temelju prethodno izrađene studije utjecaja na okoliš.

(2) Poribljavanje ribolovnih voda vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) smije se obaviti samo uz odobrenje ministra te nakon prethodno pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, a na temelju prethodno izrađene studije utjecaja na okoliš.

(3) Uvoz i promet živih primjeraka stranih vrsta riba i/ili oplođene ikre za akvaristiku i/ili uzgoj dopušten je samo uz odobrenje ministra i nakon prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(4) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka treba dostaviti Državnom inspektoratu.

Članak 56.B376343#56

Radi zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba, ministar može zabraniti ili ograničiti uporabu određenih ribolovnih alata i opreme za pojedine vrste ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni.

Članak 57.

(1) Zabranjeno je:

1. loviti ili prerađivati ili stavljati u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja,

2. loviti ili prerađivati ili stavljati u promet nedorasle ribe,

3. loviti ribe eksplozivnim ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, i/ili tako ulovljene ribe stavljati u promet,

4. loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca,

5. loviti ribu podvodnom puškom ili ostima ili harpunima ili električnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima, i/ili tako ulovljenu ribu stavljati u promet,

6. loviti ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona,

7. sprječavati na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja te sprječavati bilo koja druga migratorna kretanja riba,

8. loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe,

9. poribljavati ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba,

10. ometati postavljanje znakova ili skidati znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrijestilište ili uzgajalište,

11. loviti ribe unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta,

12. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na ribe iz akvakulture.

(3) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik hidroenergetskog objekta obvezatna je spriječiti obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta.

Članak 58.

Pravne osobe koje obavljaju vodoprivrednu djelatnost i »Hrvatske vode« dužne su, prije početka bilo kakvih radova na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni s time upoznati ovlaštenika ribolovnog prava na tom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni.

Članak 59.

(1) Pri izgradnji hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama investitor je obvezatan omogućiti nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba.

(2) Zabranjen je ribolov u sustavu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba.

Članak 60.B376343#60

(1) Radi zaštite riba ministar propisuje:

1. lovostaj za pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet,

2. najmanje veličine pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet,

3. zabranu ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

4. broj povlastica za gospodarski ribolov na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

5. konstrukcijsko-tehnička obilježja, način uporabe i namjenu pojedinih vrsta alata, opreme i mamaca za ribolov.

(2) Propise iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ministar će donijeti nakon pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(3) Radi pojačane zaštite riba ministar može ovlašteniku ribolovnog prava na njegov zahtjev odobriti propisivanje posebne najmanje veličine pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet kao i vrijeme lovostaja u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni kojima gospodari.

Članak 61.

(1) Iznimno radi znanstvenog ili stručnog istraživanja ministar može, na temelju zahtjeva i predočenoga istraživačkog programa, rješenjem dopustiti ribolov protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se uvjeti pod kojima se mora obaviti ribolov iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zabranjeno je obavljati ribolov radi znanstvenog ili stručnih istraživanja bez rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zabranjeno je obavljati ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja protivno uvjetima propisanim rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ovlaštenik rješenja iz stavka 1. ovoga članka koji dobije odobrenje za ribolov obvezatan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova ovlaštenika ribolovnog prava i Državni inspektorat.

(6) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je omogućiti rad ovlašteniku rješenja iz stavka 1. ovoga članka na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari.

Članak 62.

(1) Ministar može dopustiti lov matica iz ribolovnih područja ili ribolovnih zona radi osiguravanja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba.

(2) Način, uvjete i vrijeme ribolova iz stavka 1. ovoga članka na temelju zahtjeva stranke rješenjem utvrđuje ministar.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se i Državnom inspektoratu radi provođenja nadzora.

Članak 63.B376343#63

(1) Fizička ili pravna osoba koja počini štetu postupajući suprotno odredbama ovoga Zakona dužna je tu štetu nadoknaditi.

(2) Pravila za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

(3) Novčana sredstva prikupljena na ime naknade prihod su ovlaštenika ribolovnog prava i moraju se koristiti isključivo za otklanjanje nastale štete.

VI. NAKNADA ZA RIBOLOV

Članak 64.B376343#64

(1) Sredstva uplaćena na ime naknade za gospodarski ribolov prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvolu iz članka 22.#clanak22 stavka 5. ovoga Zakona prihod su ovlaštenika ribolovnog prava, Saveza i državnog proračuna Republike Hrvatske, a raspoređuju se na ovaj način:

1. Ovlašteniku ribolovnog prava raspoređuje se 80 % sredstava koja se koriste sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu, a najmanje 50 % od tih sredstava mora se koristiti za poribljavanje ribolovnih voda u tekućoj kalendarskoj godini,

2. Savezu se raspoređuje 10 % sredstava, koja se smiju koristiti samo za unapređivanje rekreacijsko-športskog ribolova, edukaciju članstva, te za obavljanje poslova iz članka 19.#clanak19 stavka 1. ovoga Zakona,

3. Kao prihod državnog proračuna Republike Hrvatske raspoređuje se 10 % sredstava.

(3) Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvolu iz članka 22.#clanak22 stavka 6. ovoga Zakona prihod su UŠRIDRRH i državnog proračuna Republike Hrvatske, a raspoređuju se na ovaj način:

1. UŠRIDRRH-u raspoređuje se 90% sredstava koja se koriste za poribljavanje tekućica sporazumno s ovlaštenicima ribolovnog prava,

2. Kao prihod državnog proračuna Republike Hrvatske raspoređuje se 10 % sredstava.

(4) Ministar je ovlašten utvrditi:

1. visinu naknade za obavljanje gospodarskog ribolova,

2. obrazac, sadržaj i visinu naknade za dozvolu,

3. obrazac, sadržaj i visinu naknade za dozvolu za ribiče članove UŠRIDRRH.

(5) Sredstva koja se plaćaju za naknade iz stavka 1., stavka 2. točke 3. i stavka 3. točke 2. ovoga članka uplaćuju se na poseban račun Ministarstva a koriste se za financiranje monitoringa ribljeg fonda.

(6) Način raspoređivanja sredstava za namjenu iz stavka 5. ovoga članka propisuje ministar.

VII. PODACI O RIBOLOVU I AKVAKULTURI

Članak 65.B376343#65

(1) Ribari moraju voditi popis ulova u gospodarskom ribolovu.

(2) Fizičke ili pravne osobe koje se bave akvakulturom moraju voditi popis o akvakulturi.

(3) Ribiči moraju voditi popis o ulovu ribe.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja popisa iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 66.B376343#66

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov i/ili povlastice za akvakulturu obvezatni su dva puta godišnje na propisanom obrascu dostavljati Ministarstvu podatke o gospodarskom ribolovu i/ili akvakulturi.

(2) Ovlašteniku ribolovnog prava ribiči su obvezatni na propisanom obrascu dostavljati podatke o količini i vrstama riba ulovljenim u rekreacijsko-športskom ribolovu.

(3) Ovlaštenici ribolovnog prava obvezatni su prikupljene podatke o ribolovu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Savezu na propisanom obrascu do kraja veljače za prethodnu godinu.

(4) Savez je obvezatan prikupljene podatke o ribolovu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu na propisanom obrascu do kraja ožujka za prethodnu godinu.

(5) Oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

(6) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti Ministarstvu najkasnije trideset dana nakon isteka razdoblja za koji se podaci dostavljaju.

(7) Ministarstvo je obvezatno Vladu Republike Hrvatske svake dvije godine izvještavati o procjeni količine riba po ribolovnim područjima Republike Hrvatske.

VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 67.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 68.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Državni inspektorat i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno posebnom zakonu.

(2) Ako inspektor Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: inspektor) u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci, uklone u određenom roku.

(3) Inspektor može donijeti rješenje kojim će privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova ako:

1. fizička ili pravna osoba nema povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova,

2. fizička ili pravna osoba nije stručno osposobljena za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova ili ako nema zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova,

3. fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost gospodarskog ribolova uz uporabu ribolovnih alata i/ili opreme kojima konstrukcijsko-tehnička obilježja ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega,

4. fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost gospodarskog ribolova na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni u kojoj nije dopušteno obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova ili ako obavlja ribolov na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni koja nije upisana u povlasticu za gospodarski ribolov.

(4) Inspektor može donijeti rješenje kojim će zabraniti promet i/ili preradu ribe ako:

1. fizička ili pravna osoba stavlja u promet i /ili prerađuje ribe ulovljene u vrijeme kad je zabranjen njihov lov,

2. fizička ili pravna osoba stavlja u promet i/ili prerađuje nedorasle ribe,

3. fizička ili pravna osoba stavlja u promet i/ili prerađuje ribe koje su ulovljene nepropisnim alatima i/ili opremom ili na nedopušteni način.

(5) Inspektor može donijeti rješenje kojim će narediti otklanjanje nedostataka ako fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost gospodarskog ribolova uz uporabu ribolovnih alata i/ili opreme kojima konstrukcijsko-tehnička obilježja ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(6) Inspektor može donijeti rješenje kojim se ovlašteniku ribolovnog prava privremeno zabranjuje obavljanje rekreacijsko-
-športskog ribolova i/ili prodaja dozvola ako:

1. nema potvrđenu gospodarsku osnovu i/ili godišnji plan,

2. poribljava ribolovne vode stranim vrstama riba.

IX. POSEBNE ODREDBE

Članak 69.

Ribiči, ribari i osobe koje obavljaju nadzor nad provođenjem propisa iz slatkovodnog ribarstva imaju pravo pristupa na ribolovne vode prilazima preko zemljišta koje se nalazi uz to područje. To pravo ne odnosi se na zemljište koje je u privatnom vlasništvu, a ni na zemljište na koje je pristup posebnim propisima zabranjen ili ograničen.

Članak 70.

(1) Strane fizičke i pravne osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na slatkim vodama Republike Hrvatske samo u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

(2) Strane fizičke i pravne osobe smiju obavljati djelatnost akvakulture na slatkim vodama Republike Hrvatske.

(3) Strane fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost akvakulture na slatkim vodama Republike Hrvatske:

1. ako su u Republici Hrvatskoj registrirale podružnicu za akvakulturu,

2. ako ispunjavaju uvjete propisane u članku 46.#clanak46 stavku 2. ovoga Zakona.

(4) Gospodarski ribolov na ribolovnim vodama Republike Hrvatske ne smije obavljati:

1. domaća pravna osoba kojoj je osnivač strana fizička ili pravna osoba,

2. domaća pravna osoba koja je u cijelosti ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe.

(5) Strani državljani – ribiči smiju loviti ribe na temelju dozvole sukladno odredbi članka 22.#clanak22 stavka 4. ovoga Zakona.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 120.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba:

1. ako bez rješenja ministra na umjetnim jezerima nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina dopusti obavljanje ribolova protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega (članak 3. stavak 5.),

2. ako obavlja gospodarski ribolov u zaštićenim prirodnim mrijestilištima (članak 5. stavak 2.),

3. ako gospodari ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom za koju nije dobila ribolovno pravo (članak 37. stavak 3.),

4. ako bez odobrenja ministra obavlja selektivni ribolov i/ili ako obavlja selektivni ribolov protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 54. stavak 1., 2. i 3.),

5. ako bez odobrenja ministra uzgaja strane vrste riba (članak 55. stavak 1.),

6. ako bez odobrenja ministra poribljava ribolovne vode vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) (članak 55. stavak 2.),

7. ako bez odobrenja ministra uvozi i prodaje žive primjerke i/ili oplođenu ikru stranih vrsta riba za akvaristiku i/ili uzgoj (članak 55. stavak 3.),

8. ako sprječava na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke ili ako lovi ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja ili sprječava migratorna kretanja riba (članak 57. stavak 1. točka 7.),

9. ako investitor kod izgradnje hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama ne omogući nesmetan prolaz riba ili ako ne izgradi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba (članak 59. stavak 1.),

10. ako bez odobrenja ministra obavlja izlov matica radi osiguravanja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba i/ili obavlja takav ribolov protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 62. stavak 1. i 2.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 40.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za radnju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 40.000,00 kuna i osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. i 8. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za gospodarski ribolov u trajanju od najmanje šest mjeseci do osam mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. i 8. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za gospodarski ribolov u trajanju od najmanje osam mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička odnosno pravna osoba:

1. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnim vodama protivno odredbi članka 8.#clanak8 stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako započne obavljati gospodarski ribolov protivno odredbama članka 9.#clanak9 stavka 2. ovoga Zakona,

3. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni i/ili ribolovnim alatima ili opremom koja nije upisana u povlastici za gospodarski ribolov (članak 13. stavak 1. podstavak 1. i 2.),

4. ako obavlja gospodarski ribolov suprotno odredbi članka 8. stavka 3. (članak 13. stavak 1. podstavak 3.),

5. ako obavlja ribolov na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita (članak 30. stavak 1.),

6. ako započne obavljati djelatnost akvakulture bez povlastice za akvakulturu (članak 46. stavak 2.),

7. ako lovi ili prerađuje ili stavlja u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja (članak 57. stavak 1. točka 1.),

8. ako lovi ili prerađuje ili stavlja u promet nedorasle ribe (članak 57. stavak 1. točka 2.),

9. ako lovi ribe eksplozivom ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 57. stavak 1. točka 3.),

10. ako poribljava ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba (članak 57. stavak 1. točka 9.),

11. ako obavlja ribolov u sustavu koji osigurava nesmetan prolaz riba (članak 59. stavak 2.),

12. ovlaštenik ribolovnog prava ako novčana sredstva prikupljena na ime naknade za otklanjanje nastale štete ne iskoristi isključivo za tu namjenu (članak 63. stavak 3.),

13. ako na ime naknade za gospodarski ribolov ne uplati sredstva u državni proračun Republike Hrvatske (članak 64. stavak 1.),

14. ako na propisan način ne rasporedi i uplati sredstva od naknade za dozvolu za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova (članak 64. stavak 2. i 3.),

15. ovlaštenik ribolovnog prava ako ne iskoristi najmanje 50% od sredstava koja su mu raspoređena za poribljavanje u tekućoj godini (članak 64. stavak 2. točka 1.),

16. UŠRIDRRH ako ne iskoristi 90 % sredstava prikupljenih na ime naknade za dozvolu za poribljavanje tekućica sporazumno s ovlaštenicima ribolovnog prava (članak 64. stavak 3. točka 1.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za radnje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(4) Za radnje iz stavka 1. točke 5., 7., 8., 9. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i ribič.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 11. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 11. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(7) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 6. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 73.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba:

1. ako u propisanom roku Ministarstvu ne dostavi podatke za vođenje upisnika ribolovnih područja ili ribolovnih zona (članak 6. stavak 3.),

2. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne premjesti ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok koji se izlio iz korita (članak 30. stavak 2.),

3. ako fizička ili pravna osoba koja ima povlasticu za gospodarski ribolov ne premjesti ribu iz privremenih stajaćih voda u vodotok koji se izlio iz korita na kojem smije obavljati gospodarski ribolov (članak 30. stavak 3.),

4. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne prijavi svaki pomor riba na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo (članak 31. stavak 1.),

5. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne izradi gospodarsku osnovu u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava ili ako po isteku roka od šest godina od dana potvrđivanja gospodarske osnove ne obavi reviziju gospodarske osnove (članak 33. stavak 2. i 4.),

6. ako bez potvrđenoga godišnjeg plana dopusti ribolov (članak 36. stavak 3.),

7. ako na ribolovnim vodama gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu (članak 37. stavak 1.),

8. ako ne organizira ribočuvarsku službu na ribolovnoj vodi za koju je dobio ribolovno pravo (članak 38. stavak 1.),

9. ako organizira održavanje natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu bez prethodno pribavljenog odobrenja Saveza (članak 45. stavak 2. i 3.),

10. ako organizira održavanje međunarodnog natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu bez pribavljenog odobrenja Ministarstva (članak 45. stavak 2. i 4.),

11. ako uzgaja vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu (članak 50. stavak 1.),

12. ako lovi ribu podvodnom puškom ili ostima ili harpunima ili električnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima i/ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 57. stavak 1. točka 5.),

13. ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja bez prethodno pribavljenog dopuštenja ministra ili ako ga obavlja protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 61. stavak 1. i 2. ),

14. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne omogući nesmetan rad ovlašteniku rješenja za ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari (članak 61. stavak 6.),

15. ako obavlja ribolov protivno odredbama članka 62.#clanak62 stavka 2. ovoga Zakona,

16. ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili djelatnosti akvakulture ne vodi popis ulova u gospodarskom ribolovu ili popis o akvakulturi (članak 65. stavak 1. i 2.),

17. ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili djelatnosti akvakulture Ministarstvu ne dostavlja propisane podatke o gospodarskom ribolovu ili akvakulturi (članak 66. stavak 1.),

18. ako prikupljene podatke o rekreacijsko-športskom ribolovu na propisani način i u propisanom roku ne dostavi Savezu (članak 66. stavak 3.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 11. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(4) Za radnje iz stavka 1. točke 12. i 16. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja za ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov obavlja ribolov ili osoba koja obavlja rekreacijsko-športski ribolov.

(5) Za radnje iz stavka 1. točke 13. i 15. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja neposredno obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja, ili osoba koja neposredno obavlja ribolov naveden u članku 62.#clanak62 ovoga Zakona.

(6) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 12., 16. i 17. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(7) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 12., 16. i 17. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 74.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov ako nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov (članak 15. stavak 1.).

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba:

1. ako alatima, opremom i mamcima dopuštenim u rekreacijsko-športskom ribolovu lovi ribu u zaštićenim prirodnim mrijestilištima (članak 5. stavak 2.),

2. ako lovi ribu na ribolovnim vodama bez dozvole (članak 17. stavak 1. podstavak 2.),

3. ako rekreacijsko-športski ribolov ne obavlja uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca (članak 23. stavak 1.),

4. ako stavlja u promet ribe ulovljene u rekreacijsko-športskom ribolovu (članak 23. stavak 3.),

5. ako na ribolovnim vodama lovi ribe suprotno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu (članak 37. stavak 2.),

6. ako ribočuvaru ne omogući obavljanje ribočuvarskog nadzora i/ili mu ne pruži sve podatke i obavijesti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora (članak 42.),

7. ako na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima lovi ribe ili obavlja druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od postavljenih kaveza (članak 51. stavak 1.),

8. ako na ribnjaku u kojem se obavlja djelatnost akvakulture lovi ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu (članak 51. stavak 2.),

9. ako lovi ribu na ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca (članak 57. stavak 1. točka 4.),

10. ako lovi ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 57. stavak 1. točka 6.),

11. ako lovi ribu izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe (članak 57. stavak 1. točka 8.),

12. ako ometa postavljanje znakova ili skida znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrijestilište ili uzgajalište (članak 57. stavak 1. točka 10.),

13. ako lovi ribu unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 11.),

14. ako lovi ribu 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 12.).

(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ribe ulovljene u rekreacijsko-športskom ribolovu stavlja u promet (članak 23. stavak 3.).

(3) Za radnje iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.500,00 do 6.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ne spriječi obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 3.).

(5) Za radnje iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov, ako u obavljanju gospodarskog ribolova kod sebe nema povlasticu za gospodarski ribolov (članak 13. stavak 2.),

2. ovlaštenik ribolovnog prava, ako prodaje dozvole za drugo ribolovno područje ili drugu ribolovnu zonu, i/ili ako upućuje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju nije dobio ribolovno pravo, i/ili ako proda dozvolu ribiču koji nema položen ribički ispit (članak 22. stavak 4., članak 37. stavak 4.),

3. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ribočuvar u propisanom roku ne dostavi zapisnik i prijavu o učinjenom prekršaju i/ili zapisnik o privremenom oduzimanju ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova nadležnom inspektoru (članak 40. stavak 1. i 2.),

4. ovlaštenik ribolovnog prava, ako izvrši raspolaganje s privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom do predaje nadležnom sudbenom tijelu (članak 40. stavak 5.),

5. fizička ili pravna osoba, ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja bez rješenja (članak 61. stavak 3.),

6. ako se obavlja ribolov protivno uvjetima propisanim rješenjem (članak 61. stavak 4.),

7. koji prije početka ribolova ne obavijesti ovlaštenika ribolovnog prava i Državni inspektorat o mjestu i vremenu obavljanja ribolova (članak 61. stavak 5.),

8. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ne omogući ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari (članak 61. stavak 6.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 750,00 do 2.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u slučaju ako je subjekt naveden u točkama 1., 2., 3. i 4. ovoga članka pravna osoba.

(3) Za radnje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 750,00 do 2.000,00 kuna i ribočuvar, ako je on prodao dozvolu.

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za akvakulturu ako se povlastica za akvakulturu ne nalazi na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke (članak 50. stavak 2.).

(2) Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 78.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. ribič ako u ribolovu kod sebe nema dozvolu (članak 23. stavak 2.),

2. natjecatelj ako ulovljenu ribu ne čuva na način predviđen u članku 45.#clanak45 stavku 7. ovoga Zakona,

3. ribič ako na propisanom obrascu ovlašteniku ribolovnog prava ne dostavi podatke o količini i sastavu ulova (članak 66. stavak 2.).

Članak 79.B376343#79

(1) Za prekršaje navedene u članku 71. stavku 1. točki 6. te u članku 72.#clanak72 stavku 1. točki 10. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba namijenjenih poribljavanju ribolovne vode.

(2) Za prekršaje navedene u članku 71. stavku 1. točki 2., 4., 8. i 10., u članku 72. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 11., u članku 73. stavku 1. točki 12., 13. i 15., u članku 74., u članku 75. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. i 11. te u članku 76.#clanak76 stavku 1. točki 1. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriču i zaštitne mjere:

– oduzimanja ulova riba,

– oduzimanje alata, opreme i mamaca za ribolov kojima je počinjen prekršaj, bez obzira na to tko je vlasnik.

(3) Za prekršaje navedene u članku 71.#clanak71 stavku 1. točki 5. i 7. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba namijenjenih djelatnosti akvakulture.

(4) Za prekršaje navedene u članku 73.#clanak73 stavku 1. točki 11. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja onih vrsta riba koje nisu upisane u povlastici za akvakulturu.

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strani državljanin ako obavlja gospodarski ribolov u ribolovnim vodama Republike Hrvatske na način koji nije sukladan međunarodnom ugovoru (članak 70. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila ili drugog vozila koje je poslužilo za izvršenje prekršaja, bez obzira na to tko je vlasnik.

(3) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka strani državljanin:

1. koji je već bio kažnjavan zbog istog prekršaja u ribolovnim vodama Republike Hrvatske, ako od pravomoćnosti rješenja za navedeni prekršaj nije proteklo više od 5 godina,

2. ako ne izvrši naredbu službene osobe ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini.

(4) Za prekršaj iz stavka 3. točke 1. i 2. ovoga članka osim novčane kazne izreći će se zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila ili drugog vozila koje je poslužilo za izvršenje prekršaja bez obzira na to tko je vlasnik.

(5) Ako zapovjednik, voditelj ili član posade stranoga plovila kojim se obavljao gospodarski ribolov ne posluša naredbu službene osobe o zaustavljanju plovila ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini, osim novčane kazne od 50.000,00 do 200.000,00 kuna izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja plovila, ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov, bez obzira na to tko je vlasnik.

Članak 81.

Izricanje mjere oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova iz članka 71. stavka 4. i 5., članka 72. stavka 5. i 6., članka 73. stavka 7. i 8., odnosno oduzimanja povlastice za akvakulturu iz članka 72.#clanak72 stavka 7. ovoga Zakona, ograničava se na vrijeme od 5 godina, računajući od pravomoćnosti rješenja.

Članak 82.

Troškove privođenja prekršitelja i troškove prijevoza i čuvanja plovila ili drugog vozila, alata i opreme za ribolov te ulova snosi prekršitelj.

Članak 83.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se ustanova iz članka 7.#clanak7 ovoga Zakona ako Ministarstvu jednom godišnje ne dostavi izvješće o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 84.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Savez:

1. ako ne vodi upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu i/ili položenom ribočuvarskom ispitu (članak 19. točka 2.),

2. ako ne vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, i/ili ako ne vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribočuvarski ispit na temelju prethodnih propisa (članak 19. točka 4.),

3. ako izda dozvole za tekuću kalendarsku godinu ovlašteniku ribolovnog prava bez potvrđene gospodarske osnove i godišnjeg plana (članak 22. stavak 3.),

4. ako izda odobrenje za obavljanje natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu izvan godišnjeg kalendara natjecanja (članak 45. stavak 3.),

5. ako sredstva od naknade za dozvolu ne koristi sukladno odredbi članka 64. stavka 2. točke 2.),

6. ako prikupljene podatke o rekreacijsko-športskom ribolovu na propisani način i u propisanom roku ne dostavi Ministarstvu (članak 66. stavak 4.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 8.000,00 kuna i predsjednik Saveza.

Članak 85.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ne postupi po rješenju inspektora (članak 68. stavak 2., 3., 4., 5. i 6. ).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 12.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86.

(1) Obvezuje se ministar da provedbene propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donese u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi:

1. Pravilnik o katastru ribolovnih područja (»Narodne novine«, br. 52/80.),

2. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine naknade štete nanesene ribama i drugim vodenim životinjama (»Narodne novine«, br. 41/87.),

3. Naredba o lovostaju za pojedine vrste riba i rakova (»Narodne novine«, br. 20/74. i 97/99.),

4. Naredba o stalnoj zabrani lova rijetkih i prorijeđenih riba u športskom ribolovu na otvorenim vodama (»Narodne novine«, br. 20/74.),

5. Naredba o najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba, rakova i drugih vodenih životinja ispod kojih se ne smiju loviti, prerađivati ni stavljati u promet (»Narodne novine«, br. 20/74.),

6. Naredba o ribolovnim sredstvima s kojima se može obavljati privredni i športski ribolov (»Narodne novine«, br. 20/74., 5/75. i 16/75.),

7. Naredba o zabrani lova s mrežama sačmaricama i sakovima gažnjacima na području ribolovnog revira Lonja I ( »Narodne novine«, br. 20/74.),

8. Naredba o ribolovnim sredstvima s kojima je dozvoljen sportski ribolov na rijekama Curku, Kupici i dijelu rijeke Kupe (»Narodne novine«, br. 16/89.),

9. Naredba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici HrvatskojL77541 (»Narodne novine«, br. 62/95.).

Članak 87.

Ovlašćuje se ministar da utvrdi prekršaje i propiše novčane kazne u provedbenim propisima koje je ovlašten donijeti na temelju ovoga Zakona.

Članak 88.

(1) Gospodarske osnove donesene na temelju propisa koji su bili na snazi do donošenja ovoga Zakona kojima nije istekao ili neće isteći rok, vrijede do kraja roka na koji su potvrđene, a nakon obavljene revizije trajno.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe gospodarskih osnova za područje rijeke Save od državne granice s Republikom BiH do državne granice sa SRJ, te za područje rijeke Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom do državne granice sa SRJ, a koje se odnose na obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenici ribolovnog prava moraju u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti sa ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Ako na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni dođe do pomora riba većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom iz stavka 1. ovoga članka, mora se obaviti revizija važeće gospodarske osnove (članak 33. stavak 5.).

(4) Rješenja i ugovori o korištenju ribolovnih područja ili ribolovnih zona koja su izdana, odnosno ugovori koji su sklopljeni do dana primjene ovoga Zakona važe do donošenja rješenja i sklapanja ugovora u skladu s ovim Zakonom.

Članak 89.

Korisnici koji su gospodarili ribolovnim područjem ili njegovim dijelom sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu do stupanja na snagu ovoga Zakona imaju prednost kod dodjele ribolovnog prava iz članka 25.#clanak25 ovoga Zakona.

Članak 90.

(1) U roku od godine dana nakon početka primjene ovoga Zakona, fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarski ribolov moraju pribaviti povlasticu sukladno odredbi članka 10.#clanak10 ovoga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje gospodarskog ribolova, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

(2) Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarski ribolov obvezuju se u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje gospodarskog ribolova, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

Članak 91.

(1) U roku od godine dana nakon početka primjene ovoga Zakona, fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture moraju pribaviti povlasticu za akvakulturu sukladno odredbi članka 47.#clanak47 ovoga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo obavljanja djelatnosti akvakulture, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

(2) Fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture obvezatne su u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje djelatnosti akvakulture, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

Članak 92.

(1) Osobe koje nemaju položen ribarski ispit, sukladno odredbi članka 15.#clanak15 ovoga Zakona, moraju taj ispit položiti u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona.

(2) Osobe koje nemaju položen ribički ispit, sukladno odredbi članka 20.#clanak20 ovoga Zakona, moraju taj ispit položiti u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona.

(3) Osobe koje nemaju položen ribočuvarski ispit, sukladno odredbi članka 43.#clanak43 ovoga Zakona, moraju takav ispit položiti u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona.

Članak 93.

Danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 18/86., 43/86. i 34/89.), osim odredbi članka 28. stavka 2. i 3., članka 58. stavka 1. točke 6. i članka 60. koje se primjenjuju do 1. siječnja 2003.

Članak 94.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 324-02/00-01/01
Zagreb, 21. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.