Uzgoj šaranske mlađi

2980

Uzgoj šaranske mlađi obuhvaća razdoblje od stadija larve do jednogodišnje mlađi, a traje od proljeća do jeseni iste godine. Kod nas se najviše koristi tzv. uzgoj mjesečnjaka, koja je poznata i kao Dubiševa metoda. Jedna od najvažnijih operacija u uzgoju mlađi je pravilna priprema uzgajališta za mlađ tzv. mjesečnjaka, odnosno ribnjaka uopće.

sarani

Završna priprema ribnjaka provodi se dvije sedmice prije očekivanog nasada larvi. Priprema mjesečnjaka temelji se na stvaranju uvjeta za masovni razvoj prirodne hrane koja je za larve nezamjenjiva. Važno je da je ribnjak dugo bio isušen. Primjenom agrotehničkih mjera ubrzava se mineralizacija organskih tvari u tlu mjesečnjaka, a isušivanjem se postiže odmor i ozdravljenje ribnjaka (napomena: slične agrotehničke metode koriste se i za rastilišta i za tovilišta i za zimovnike). Dobroj pripremi doprinosi i „krečenje ribnjaka“, a u tu svrhu se koristi gašeni i živi kreč te mljeveni krečnjak.

Početkom proljeća, dno ribnjaka treba tretirati gašenim krečom u količini 2000 do 3000 kg/ha ili sa 500 kg/ha živog kreča. Prije upuštanje vode vrši se pođubrivanje ribnjaka. U tu svrhu se koristi zrelo stajsko đubrivo od peradi, goveda ili svinja u količini 800 do 1000 kg/ha (teoretski). Količinu stajskog đubriva treba odrediti pojedinačno za svaki ribnjak na osnovu hidrohemijskih analiza dotočne vode. Đubrivo se razbacuje po cijeloj površini ribnjaka, a zatim se tlo plitko zaore.

Voda u mjesečnjake se upušta zavisno od vremenu mrijesta matičnih riba, a rastilišta od planiranog izlova mlađi iz mjesečnjaka. Uspjeh preživljavanja larvi šarana zavisi od dostupnosti, kvaliteta i količine prirodne hrane. Prirodnu hranu je moguće upotpuniti krmnim smjesama , ali je ne mogu zamijeniti.

Dobar prirast mlađi šarana ostvaren je primjenom krmne smjese koja sadržava 25% pšeničnog brašna, 25% sojinog brašna, 25% ribljeg brašna, 25% krvnog brašna. Sa hranjenjem larvi dodatnim krmnim smjesama počinje se najranije četvrtog dana simboličnom količinom hrane oko 4 kg/ha, a najkasnije 10-tog dana nakon valjanja. Nakon 4-6 tjedana larve se izlovljavaju iz mjesečnjaka specijalnim mrežama. Larve se transportiraju iz mjesečnjaka u rastilište u plastičnim vrećama s vodom i dodatkom kisika.

Nasad u rastilištima određuje se pojedinačno za svaki ribnjak zavisno od boniteta ribnjaka i načina uzgoja. Obično se nasađuje 400 do 600 tisuća larvi na jednom hektaru, a nekad i više. Uginuće larvi u ovoj fazi je oko 50-60%. Važan preduvjet uspješnog nasada je prilagođavanje larvi temperaturi vode u rastilištu. Izjednačavanje temperature se postiže polaganjem vreća s larvama na površinu vode rastilišta u trajanju od 30 min.

Larve šarana se mogu prenositi i u posudama, s tim da se prije nasada provjerava temperatura vode u ribnjaku i u posudi. Znači, bilo koja velika oscilacija temperature će negativno utijecati na preživljavanje larvi. Optimalna temperatura za nasad je između 22 i 24 °C. Na kraju uzgojne sezone može se planirati prosječna individualna masa mlađi od oko 50 g.

U tom razdoblju se može računati sa preživljavanjem od oko 60-70%, iako se u praksi obično računa sa preživljavanjem od oko 50% zbog prisustva ribojednih životinjskih vrsta. Hranjenje mlađi se vrši sa peletiranom krmnom smjesom sa 27-30% bjelančevina.

Dnevni obrok se određuje prema broju nasađenih riba, planiranom tempu rasta, koncentraciji kisika i temperaturi vode. Svi ovi parametri trebaju se upisati u tzv. tablice hranjenja. Uobičajeni dnevni obrok bi trebao da iznosi oko 6% ihtiomase. Krmne smjese se daju na tzv. hranidbene stolove. Za 5-10 tisuća jedinki šaranske mlađi treba osigurati 1,5-2 m2 hranidbene površine. Hranidbeni stolovi trebaju biti postavljeni uz obalu na dubini od 50 cm. Hranjenje se može vršiti i pomoću posebnih hranilica, koje mogu biti automatske i poluautomatske. Mlađ zimuje u rastilištima sve do izlova na proljeće kada se prebacuje u tzv. mladičnjake.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.