Ribnjačarstvo

Ribnjačarstvo

Ribnjaci, ribnjačarstvo i slatkovodno ribarstvo

Ihtioftirijaza slatkovodnih riba

Trepetljikaste protozoe su među najčešćim ektoparazitima riba. Većina trepetljikaša ima jednostavan životni ciklus i razmnožavaju se binarnom diobom. Trepetljikaš može biti pokretan, prikvačen ili se...

Zašto šarani skaču?

Skakanje nekad može biti povezano s ribljim migracijama. Naime, opće je poznato da se šarani vrlo često otkrivaju skokovima na određenom mjestu.To se često...

Izbor lokacije ribogojilišta

Odabir lokacije za postrojenje za akvakulturu je često najznačajnije pitanje koje je povezano sa zdravljem i sigurnosti okoliša. Kriteriji za odabir lokacije uključuju zalihe vode...

Kvaliteta vode u uzgoju slatkovodne ribe

Toplovodne ribe (šaran, linjak i dr.) uzgajamo u ribnjacima s temperaturom vode tijekom ljeta iznad 20°C. Riba se uzgaja u ribnjacima s bogatim sadržajem...

Eritrodermatitis šarana

Eritrodermatitis šarana (EŠ) je bolest kože toplovodnih riba akutnog do kroničnog tijeka, koja može prijeći u septikemiju. Bolest je u SAD-u i nekim drugim državama...

Botriocefaloza slatkovodnih riba

Velike štete u ribogojstvu nastaju širenjem uzgajanih vrsta u nova područja jer se s njima prenose i bolesti. Tako je aklimatizacijom bijelog amura u većini...

Ribnjaci za sportski ribolov

Na osnovi procjene ribolovne vode i njenih mogućnosti odabiru se glavne i dopunske vrste za poribljavanje. Kao glavna ciprinidna vrsta odabire se šaran (Cyprinus carpio),...

Zimovanje riba

Uspješno zimovanje jedna je od garancija proizvodnje za sljedeću proizvodnu godinu. Mlađ i konzumna riba se na kraju uzgojne sezone izlovljava i nasađuje u zimovnike....

Poslovi prije nasađivanja ribnjaka

Proizvodnja ribe se kontrolira tijekom cijelog vegetativnog razdoblja pokusnim ribolovima svakih 15 dana od početka svibnja do konca rujna. Riba se lovi sačmaricom na...

Suzbijanje vodenog bilja u ribnjacima

U ribnjacima su prisutne sve tri skupine makrofita: nadvodno bilje, bilje koje pliva na površini s lišćem na površini vode (emerzno bilje) i podvodno...

Priprema šaranskih matica za mrijest

Postoji više različitih metoda mrijesta i uzgoja ličinaka. Neke se metode nisu mijenjale stotinama godina. Pored starijih postoje i novije metode koje se provode...

Prevencija bolesti u slatkovodnim ribnjacima

Svrha čišćenja i dezinfekcije u ribnjačarstvima je održavati zbroj čimbenika koji opterećuju vodu, uključujući i uzroke bolesti na što nižoj razini. Ribe su u prirodnom...

Botriocefaloza šarana

Velike štete u ribogojstvu nastaju širenjem uzgajanih vrsta u nova područja jer se s njima prenose i bolesti. Botriocefaloza je helmintozna bolest šarana, bijelog amura...

Uzgojni ciklusi proizvodnje šarana

Ishrana i aktivnost šarana vezana je kako za prirodne uvjete tako i za temperaturu vode. U proljeće, porastom temperature vode, riba postaje aktivnija i...