Ratarstvo

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Gospodarenje biljnim ostatcima

U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno je samo u jednoj vegetacijskoj godini uklanjanje biljnih ostataka s poljoprivrednih površina osim u slučajevima njihovog daljnjeg korištenja u poljoprivredi...

Heljda, uzgoj i agrotehnika

Ako se heljda sije u postrnom roku, nakon žetve pretkulture, tlo se mora što prije obraditi plitkim oranjem, teškim tanjuračama ili nekim rotirajućim oruđem...

Rokovi sjetve za ozime kulture

Na našem je tržištu najranija sorta je sorta Srpanjka, a najkasnije Renan, pa Edison. Razlika u datumu klasanja između najranije i najkasnije sorte je...

Sjetva uljane repice

Posebnu pažnju treba obratiti pripremi za sjetvu, jer je sjeme uljanih repica sitno, površina zemljišta mora biti dobro poravnata i usitnjena. Plodored Uljane repice se moraju...

Sjetva šećerne repe

Sjeme šećerne repe u prirodnim uvjetima slabo klija i niče i računa se da od posijanog sjemena oko 30 % propada. Zato se posebna pažnja...

Sve što trebate znati o folijarnoj gnojidbi

Folijarna gnojidba zapravo je dodatna ishrana biljaka, i nije zamjena za ishranu kroz tlo, dakle preko korijena, jer su potrebe biljaka za hranivima (tu...

Oštećenja na listovima kukuruza

Uvjeti za rast i razvoj mladih biljaka kukuruza nisu povoljni. Radi hladnijeg vremena u odnosu na prosjek, usporen je rast i razvoj kukuruza, piše...

Proizvodno vezane potpore za krmne proteinske usjeve

PVP za krmne proteinske usjeve može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvode krmni proteinski usjevi i to za...

Raž je dobar predusjev za kukuruz

Raž je skromna biljka kad su u pitanju uvjeti uzgoja. Minimalna temperatura za klijanje je 1-2°C. Raž je otporna na niske temperature i može da...

Unošenje žetvenih ostataka u tlo

Intenzivnu biljnu proizvodnju prati stalni trend smanjenja količine organske tvari u tlu, a posljedica toga je opće pogoršanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla. Intenzivna...

Bijela trulež suncokreta

Simptomi mogu biti različiti obzirom na biljku domaćina i organe biljke koji su napadnuti. Gljiva ima veliki krug domaćina među kultiviranim biljkama (suncokret, soja, uljana...

Štetnici suncokreta

Na suncokretu se također javljaju, pored polifaga i razni štetnici nadzemnog dijela biljke. Šturci, popci Najčešće štete pričinjavaju u proljeće na različitim kulturama. Šturci imaju podešene...

Žetva sirka

Sirak za proizvonju zrna žanje se u punoj zriobi. Ravnomjerno dozrijeva i ne osipa se. Žetva se obavlja adaptiranim žitnim kombajnom. Zrno treba sušiti...

Njega usjeva heljde

Njegom usjeva smatramo sve agrotehničke operacije, od sjetve do žetve usjeva. Njega usjeva provodi se različito kod različitog tipa sjetve, kod uskoredne sjetve mora...