Priprema tla za podizanje vinograda

1618

Vinogradi se često podižu na terenima gdje je prethodno bio posađen voćnjak, vinograd ili šikara. Na takvim površinama najprije je potrebno obaviti krčenje. Pri krčenju prethodne vegetacije valja što bolje odstraniti sve ostatke korijenja u tlu koji mogu biti izvor zaraze gljivama truležnicama.

Prilikom podizanja novog zasada vinove loze treba voditi računa o raznim čimbenicima, obzirom da se radi o kulturi koje će se na izabranoj lokaciji i zemljištu dugo godina nalaziti i plodonosti. Utoliko je veća odgovornost vinogradara pri planiranju budućeg zasada kako ne bi bili dovedeni u situaciju da već u startu naprave greške koje će ih pratiti čitavog vijeka ekploatacije zasada.

Najprije treba izvršiti regulacijske radove: krčenje prethodne vegetacije, ravnanje, odvodnjavanje, te agromelioraciju: meliorativnu gnojidbu, rigolovanje, priprema zemljišta za sadnju.

Nije poželjno dizanje nasada na zemljištu gdje su prethodno bile neke višegodišnje drvenaste biljke, kao npr. stari vinograd, voćnjak, šuma, razno šiblje… Nakon njihovog krčenja takve parcele treba “odmoriti” 2-3 godine, što podrazumijeva intenzivnu obradu uz gajenje ratarskih kultura (najbolje je gajiti neke leguminoze čime bi se zemljište obogatilo azotom).

Potrebno je ukloniti sve nadzemne djelove, iskrčiti panjeve i dobro očistiti korijenje, jer se upravo na drvenastim ostacima korijena mogu razviti opasne gljivice koje izazivaju trulež i koje mogu biti pogubne za mladi vinograd.

Slijedi planiranje terena. Pod time se podrazumijeva ravnanje mikrodepresija i humaka na ravnim i blago nagnutim položajima, nasipavanje udubina i vododerina te izvođenje različitih sustava terasa na nagibima većim od 12 do 15 %. Cilj je da se onemogući zadržavanje oborinskih voda koje dužim stajanjem mogu ugroziti normalan razvoj korijena, a time i cijelog trsa. Spomenuti poslovi izvode se buldožerima s ugrađenim daskama za ravnanje, dok za manja planiranja se koriste posebni ravnjači koji se mogu priključiti na traktore s odgovarajućom hidraulikom. Ravnanje terena može se izvoditi i ako na odabranoj površini prethodno nije bilo vegetacije ili drugih ostataka. U slučaju visokih podzemnih voda, potrebno je suvišak vode odvoditi podzemnim kanalima (drenaža), dok se otvorenim kanalima rješava suvišak slivnih i površinskih voda. Terasiranje terena provodi se samo ako ima ekonomsko opravdanje tj. proizvodnju vrhunskih i visokokvalitetnih vina jer je to vrlo skup i zahtjevan posao.

Na većim površinama potrebno je organizirati mrežu parcela i putova. Dobro je 5% površine ostaviti neobrađeno kako bi služilo kao stanište za korisne organizme.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.