3.4 C
Zagreb
29 . studeni 2023
Mljekarstvo

Mljekarstvo

Mljekarstvo i proizvodnja mlijeka

Ketoza krava i ovaca

Ketoza nastaje kao posljedica nedovoljnoga primanja energetskih i glukoneogenih tvari u organizam. Javlja se obično u prvoj trećini laktacije, kada je, zbog velike proizvodnje...

Hranidba krava u zimskom razdoblju

Hrana za istu količinu mlijeka po vrijednosti mora biti jednaka ljeti i zimi za muzare jer kravi muzari treba dati za istu količinu namuženog...

Hranidba krava u periodu laktacije

Od početka laktacije pa nadalje, znatno se povećava proizvodnja mlijeka i zato mlječno grlo zahtijeva adekvatne količine tjelesnih rezervi. Krave maksimalno proizvode mlijeko izmedju 30...

Smještaj i držanje mliječnih krava

Postoje tri sustava držanja mliječnih krava: vezani način, slobodni način i kombinirani način držanja. Kod vezanog načina držanja krave su vezane na jednom mjestu u...

Utjecaj hranidbe na toplinski stres krava

Održavanje tjelesne temperature u goveda je i nasljedno svojstvo putem mogućnosti pojačanog znojenja te strukture i boje dlake. Poznato je kako su na utjecaj visokih...

Načela etičnosti pri korištenju robotizirane mužnje

Automatizirani muzni sustav je novija tehnologija koja je preuzela dio poslova na farmama za proizvodnju mlijeka, te je smanjila potrebu za interakcijom čovjek-životinja. Ovaj sustav...

Čuvanje i skladištenje mlijeka

Postupak s mlijekom nakon mužnje vrlo je bitan za očuvanje higijenske ispravnosti i kvalitete mlijeka. Loši uvjeti čuvanja i držanja mlijeka nakon mužnje vrlo...

Repin rezanac i pivski trop u ishrani mliječnih krava, koza i ovaca

Od sočnih voluminoznih krmiva pogodnih u hrani mliječnih životinja ističe se krumpir, stočna repa i mrkva te bundeve i tikve. Zajedničko im je velika količina...

Koncentracija ureje u mlijeku

U Europi se prikazuje sadržaj ureje u mlijeku, dok se u SAD prikazuje sadržaj dušika u ureji mlijeka (MUN) koji je 46% od sadržaja...

Kondicija krava na početku laktacije

Preporučena ocjena na početku laktacije je 3,0 (2,75-3,25). U početku laktacije konzumiranje hrane i proizvodnja mlijeka nisu sukladni jedno drugom, jer konzumacija raste sporije...

Puferi u hranidbi krava i goveda

Ukoliko se pravilno koriste, puferi u hranidbi preživača mogu pomoći u sprečavanju pada mliječnosti, bržoj prilagodbi na promjenu hrane i smanjivanju pojave metaboličkih bolesti. Puferi...

Koncetrati u ishrani mliječnih životinja

Kako je ranije navedeno, u hranidbi mliječnih životinja potrebna su, i koriste se kao komponente obroka, koncentrirana krmiva energetskoga karaktera. U našim se prilikama prvenstveno...

Mačji repak u ishrani stoke

Mačji repak se može s uspjehom koristiti za spremanje sijena, silaže, ishranu u zeleno, pa čak i za ispašu. Za spremanje kvalitetnog sijena mačji repak...

Najčešće pogreške fermentiranih mlijeka

S obzirom da su fermentirana mlijeka kisela po svojoj prirodi, vrlo su pogodna za rast plijesni, a osobito kvasaca. Stoga se smatra da su...