Odlazak goveda s gospodarstva

72

Prilikom odlaska goveda s gospodarstva posjednik ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji dostavlja ispunjeni Obrazac prijave premještanja goveda ‘Odlazak’.

Ovlaštena veterinarska organizacija u Jedinstvenom registru odjavljuje životinju s tog gospodarstva. U Jedinstveni registar goveda podaci moraju biti upisani najkasnije 7 dana od dana odlaska životinje s gospodarstva.

Na obrazac Prijave premještanja ‘Odlazak’ upisuje se: § JŽB § JIBG/IKG – serijski broj kartice § datum odlaska § razlog odlaska goveda s gospodarstva § JIBG/IKG – serijski broj gospodarstva na koje se govedo otprema § broj odobrenja za obavljanje prijevoza, registracijska oznaka vozila kojim se otprema govedo § odobreni broj klaonice kod otpreme goveda na klanje ili prisilno klanje § potpis posjednika goveda.

Odlazak na drugo gospodarstvo – ako grlo odlazi na novo gospodarstvo, dotadašnji posjednik ispunjava Obrazac prijave premještanja goveda. Zadržava prva dva primjerka ‘Odlazak’, a treći primjerak ‘Dolazak’ i Putni list predaje novom posjedniku. Odlazni posjednik svoje obrasce predaje ovlaštenom veterinaru, koji upisuje datum primitka i potpisuje obrasce ‘Odlazak’. Ovlašteni veterinar prvi primjerak vraća posjedniku, a s drugog podatke upisuje u Jedinstveni registar goveda. Odlazni posjednik i ovlašteni veterinar dužni su Obrasce čuvati najmanje 3 godine.

Klanje i prisilno klanje – u slučaju da govedo s gospodarstva odlazi u klaonicu, posjednik popunjava Obrazac prijave premještanja u kojem navodi podatke o klaonici i razlog odlaska životinje (klanje ili prisilno klanje). Popunjeni Obrazac prijave premještanja ‘Odlazak’ posjednik dostavlja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji na mjestu otpreme koja je dužna podatke s obrasca upisati u Jedinstveni registar goveda. Posjednik uz govedo službenom ili ovlaštenom veterinaru u klaonici predaje Obrazac prijave premještanja ‘Dolazak’ i Putni list. Službeni ili ovlašteni veterinar uspoređuje podatke na ušnim markicama s podacima iz Putnog lista i ostalim podacima s Obrasca prijave premještanja ‘Dolazak’, te ih u roku od sedam dana upisuje u Jedinstveni registar goveda. Putni list i Obrazac prijave premještanja ‘Dolazak’ u klaonici se mora čuvati najmanje 3 godine. Ušne markice zaklanih životinja zajedno s Evidencijom zaklanih i uginulih goveda šalju se iz klaonice u Ministarstvo poljoprivrede. U slučaju uvoza goveda namijenjenog klanju koja se kolju u roku od 20 dana ili kraćem roku, a dolaze neposredno iz zemlje članice EU i nisu registrirana u Jedinstvenom registru goveda, ovlašteni veterinar u klaonici dužan je u Jedinstveni registar goveda upisati: § identifikacijski broj životinje § datum rođenja goveda § državu uvoza § identifikacijsku oznaku gospodarstva odnosno naziv gospodarstva s kojeg govedo dolazi § spol goveda § pasminu goveda, ako je poznata § identifikacijski broj majke § odobreni broj klaonice § datum dopreme u klaonicu § datum klanja.

Uginuće – posjednik je dužan o uginuću goveda obavijestiti nadležnog veterinara i predati mu ispunjeni Obrazac prijave premještanja ‘Odlazak’. Ovlašteni veterinar posjedniku ovjerava otisnutim imenom i prezimenom te potpisom datum primitka Obrasca. Podatke s Obrasca ovlašteni veterinar dužan je upisati u Jedinstveni registar goveda 7 dana od dana uginuća. Posjednik je dužan tri godine čuvati svoj Obrazac prijave premještanja ‘Odlazak’. Posjednik uginule životinje dužan je ovlaštenom veterinaru predati i Putni list kojeg ovlašteni veterinar zajedno s Obrascima prijave premještanja ‘Odlazak’ i ‘Dolazak’ mora čuvati najmanje 3 godine. Ovlašteni veterinar Evidenciju zaklanih i uginulih goveda dostavlja u Ministarstvo poljoprivrede. S truplom uginule životinje postupa se u skladu s posebnim propisima, a markice je potrebno ostaviti na truplu. U tom slučaju odgovorna osoba objekta za zbrinjavanje nusproizvoda ih šalje u Ministarstvo poljoprivrede.

Krađa ili gubitak životinje – u slučaju da je govedo izgubljeno ili ukradeno, potrebno je dojaviti ovlaštenom veterinaru nastalu situaciju i podatak upisati u Registar goveda na gospodarstvu. Putni list izgubljene ili ukradene životinje posjednik dostavlja ovlaštenom veterinaru. Posjednik je dužan popuniti i potpisati Obrazac prijave premještanja ‘Odlazak’. Na obrascu je potrebno u razlog odlaska upisati – krađa ili gubitak. Posjednik obrazac predaje ovlaštenom veterinaru koji dobiveni podatak unosi u Jedinstveni registar goveda, a dokumentaciju arhivira. U slučaju da se životinja pronađe ovlašteni veterinar dopisom od Ministarstvo poljoprivrede traži aktivaciju grla u Jedinstvenom registru goveda. Nakon aktivacije grla Ministarstvo poljoprivrede ispisuje novi Putni list. Podatak je potrebno upisati u Registar goveda na gospodarstvu.

Izvoz – prilikom izvoza goveda posjednik goveda predaje Putni list i ispunjeni Obrazac prijava premještanja goveda ‘Odlazak’ službenom veterinaru s naznakom da se radi o izvozu i nazivom zemlje uvoznice. Nakon provjere sukladnosti podataka s ušnih markica i putnih listova, podaci s obrasca prijava premještanja goveda ‘Odlazak’ upisuju se u Jedinstveni registar goveda najkasnije u roku od 7 dana. Putni list zajedno s obrascima potrebno je čuvati najmanje 3 godine od ostvarenog izvoza. Ukoliko se govedo izvozi preko sabirnog centra, premještanje goveda provodi se isto kao kod odlaska na drugo gospodarstvo. Ovlaštena veterinarska organizacija putem Obrasca prijava premještanja ‘Dolazak’ prijavljuje grlo na sabirni centar. Izvoz se može ostvariti tek kad odgovorna osoba u sabirnom centru ima Putne listove na kojima je dotični sabirni centar naveden kao posjednik. Odgovorna osoba u sabirnom centru predaje Putni list i ispunjeni Obrazac prijava premještanja goveda ‘Odlazak’ službenom veterinaru s naznakom da se radi o izvozu.

Navodi ime zemlje uvoznice, te podatke o odredišnom gospodarstvu. Nakon provjere sukladnosti podataka s ušnih markica i putnih listova, podaci s obrasca prijava premještanja ‘Odlazak’ upisuju se u Jedinstveni registar goveda, najkasnije u roku od 7 dana, a Putni list prati govedo do odredišnog gospodarstva ako se izvozi u državu članicu Europske unije. Ispunjeni Obrazac prijave premještanja ‘Odlazak’ potrebno je čuvati najmanje 3 godine od ostvarenog izvoza. Odlazak životinje s gospodarstva posjednik mora upisati u Registar goveda na gospodarstvu (RGG) najkasnije u roku od 3 dana od nastale promjene. Sve promjene o govedima moraju se voditi ažurno i kronološki. RGG se može voditi u pisanom ili elektroničkom obliku. Ako posjednici goveda vode RGG u elektroničkom obliku, podaci iz RGG-a moraju se jednom mjesečno ispisati na elektroničkom mediju koji onemogućuje naknadno prepravljanje podataka. RGG mora biti odobren od Ministarstva poljoprivrede. Svi posjednici goveda, osim prijevoznika, na gospodarstvu moraju voditi ažuran Registar goveda na gospodarstvu (RGG) u pisanom ili elektroničkom obliku.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.