16.9 C
Zagreb
5 . lipanj 2023
Govedarstvo

Govedarstvo

Savjeti i preporuke iz govedarstva

Kako postići stabilniji udio mahunarka u smjesama?

DTS/TDS s udjelom mahunarka 30 – 60%, čine se optimalnim zbog više razloga: velike količine simbiozno vezanog N2 iz zraka, visokih prinosa krme visoke...

Hranidba u sustavima ”krava-tele”

Hranidba goveda u sustavu ''krava-tele'' često je zapostavljena jer se promišlja da krava na pašnjaku iz dostupne voluminozne krme i bez prihrane krepkim krmivima...

Škrob u ishrani goveda

Škrob je kao najzastupljenija frakcija lako razgradivih ugljikohidrata u biljci kukuruza za silažu, a nalazi se kao dominantna hranjiva tvar u generativnom dijelu biljke,...

Puferi u hranidbi krava i goveda

Ukoliko se pravilno koriste, puferi u hranidbi preživača mogu pomoći u sprečavanju pada mliječnosti, bržoj prilagodbi na promjenu hrane i smanjivanju pojave metaboličkih bolesti. Puferi...

Vlažni kukuruz u ishrani junadi

Inertirani kukuruz ima niz prednosti u odnosu na suhi u prehrani junadi, svinja, ovaca i peradi. Kako bi se zadovoljila nutritivna ravnoteža i prevenirali rizici...

Mačji repak u ishrani stoke

Mačji repak se može s uspjehom koristiti za spremanje sijena, silaže, ishranu u zeleno, pa čak i za ispašu. Za spremanje kvalitetnog sijena mačji repak...

Kako reducirati rizike kontaminacije mlijeka?

Životinje koje se uzgajaju za proizvodnju mlijeka moraju se držati čistima, područja za ležanje trebaju biti dovoljne veličine i treba ih se održavati suhima...

Ponašanje krava

Uspješno gospodarenje kravama mora poštivati temeljne biološke zahtjeve životinja. Što znači da je potrebno posjedovati znanje o zahtjevima smještaja, opskrbi zrakom, toplini, hranidbi, ponašanju,...

Ciklus tjelesne kondicije krava

Optimalna tjelesna kondicija može se postići ako se strategija hranidbe bazira na pojedinačnoj hranidbi krava prema trenutnim potrebama i ako se velika pažnja pridaje...

Metoda postupnog zasušenja vimena

Provodi se kod krava koje u 7. mjesecu laktacije daju više od 10 kg mlijeka na dan. Kod smanjenog broja mužnji u vimenu dolazi...

Sivo dalmatinsko govedo

Sivo dalmatinsko govedo nastalo je sustavnim uzgojnim radom na području Dalmacije kojim su se nastojale unaprijediti proizvodne odlike lokalne populacije goveda. U uzgojnom radu se...

Minerali u ishrani stoke

Za hranjivu vrijednost krmiva važni su čimbenici u hranidbi ugljikohidrati, bjelančevine, minerali i vitamini, što je već opće poznato, ali i makro i mikroelementi...

Naplata upisa novorođenih ženskih grla simentalske i holstein pasmine goveda u matičnu knjigu

Ponukani dobrim primjerima govedarskih uzgajivačkih udruga zapadne i središnje Europe, Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskoga goveda i Savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda u...

Evidencija o prirodnom pripustu goveda

Uzgajivač/posjednik bika u prirodnom pripustu sukladno Zakonu o uzgoju domaćih životinja (NN115/2018) treba voditi evidenciju o prirodnom pripustu i upisati podatke u Registar reprodukcijskog...